ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПРЕВОДАЧЕСКА УСЛУГА НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК

С влизането в сила на Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ) от 6.02.2021 г. (Oбн., ДВ, бр. 9 от 2.02.2021 г.) възникна необходимостта от регламентиране на условията и реда за отпускане, отказване, отчитане, изплащане и контрол на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език по чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗБЖЕ.

С проекта на Наредба се урежда предоставянето на преводачески услуги от и на български жестов език, осигуряването или отказа от осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език на глухите и сляпо-глухите лица, отчитането и изплащането на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език, предоставена от преводачите от и на български жестов език и контрола на дейностите по предоставяне и отчитане на преводаческите услуги от и на български жестов език.

 Приемането на Наредбата ще позволи постигане на една от основните цели на ЗБЖЕ, а именно осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухите и сляпо-глухите лица. По този начин, от една страна ще се създаде необходимата нормативна база за реализиране на правото на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухите и сляпо-глухите лица, което е изключително важно от гледна точка на законността, а от друга страна ще се създадат условия за премахването на ограниченията при общуването на тази уязвима социална група и при използването и достъпа до информация чрез българския жестов език.

С приемането на Наредбата ще бъде възможно реализирането на даденото със ЗБЖЕ право на глухите и сляпо-глухите лица на безвъзмездна преводаческа услуга, което ще допринесе за прилагане на поетия национален ангажимент, съобразно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Целите, която ще се постига с приемането на предложения проект на Наредба са следните:

  • Определяне на условия и ред за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език за глухите и сляпо-глухите лица по чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗБЖЕ.
  • Въвеждане на ясни правила при оптимални условия и възможности за използването и предоставянето на преводачески услуги от и на българския жестов език с оглед осигуряване на равнопоставеност и достъпност за глухите и сляпо-глухите лица за тяхното пълноценно социално приобщаване.
  • Прилагане на законовия принцип за равен достъп до всички сфери на обществения живот чрез използването на българския жестов език.

Постигането на горепосочените цели гарантира не само достъпът до информация и комуникация, но и по-добър достъп до образование, по-добра професионална реализация и лична социализация на глухите и сляпо-глухите хора, а оттук подобряване на качеството им на живот.

            Дата на откриване: 22.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.8.2021 г.