Проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност по § 7 от Заключителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

 

Методика за оценка на социалната добавена стойност се приема на основание    § 7 от Заключителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика (ЗПССИ).

С методиката се урежда начина за определяне на социалната добавена стойност, произвеждана от дейността на социалните предприятия по чл. 7 и чл. 8 от ЗПССИ.

 

Определянето на социалната добавена стойност е задължително условие за предприятията, които подават заявление за вписване в Регистъра на социалните предприятия, в съответствие с изискванията на ЗПССИ и правилника за неговото прилагане, включително в случаите по чл. 10, ал. 11 и 12 от ЗПССИ.

 

Методиката представлява общ за всички социални предприятия подход, чрез който се идентифицират моделните специфики, социалните цели, икономическата и социалната среда, заинтересованите страни, ефективното използване на вложените ресурси, преките и косвените ефекти от дейността в подкрепа на целева група и/или за постигане на социална цел.Дата на откриване: 02.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 01.5.2019 г.