Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки

Предложените изменения и допълнения с проекта на акт имат за цел подобряване на правната уредба, отстраняване несъвършенства и непълноти в съществуващата към момента нормативна уредба, прецизиране разпоредбите с оглед практическото им прилагане. Актуализират се текстове, като предложенията са съобразени с разпоредбите на Закона за акцизите и данъчните складове.

 

Отговорна дирекция: "Данъчна политика"
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 Дата на откриване: 19.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 19.5.2019 г.