Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлагат изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

Предложените промени в наредбата имат за цел да гарантират на командированите работници и служители:

- право на трудово възнаграждение, в което се включват всички задължителни елементи според законодателството на приемащата държава;

- условия за настаняване, които да не са по-неблагоприятни от предоставяното настаняване от работодателите в приемащата държава;

- поемане на разходите при прекомандироване;

- цялостна закрила на трудовите права, съобразно изискванията на местното законодателство, когато командироването надвишава 12 месеца;

- закрила при недействително командироване.

С предложения проект на акт се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ, L 173/16 от 9 юли 2018 г.). Предлага се постановлението да влиза в сила от 30 юли 2020 г.Дата на откриване: 16.9.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 16.10.2020 г.