Проект на ПМС  за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) са свързани с привеждането му в съответствие с измененията и допълненията в Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 01.08.2019 г.). Съгласно измененията и допълненията на чл. 7, ал. 11, т. 2 от ЗСПД, които ще влязат в сила от 1 август 2019 г., месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ще се прекратяват, когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик. Въведеното правило в ЗСПД налага в ППЗСПД да бъде регламентиран реда за това прекратяване. В тази връзка се въвежда задължение за Агенцията за социално подпомагане да изисква от Министерството на образованието и науката писмено потвърждение на актуалността на подадената информация за допуснатите отсъствия от конкретното дете преди да се издаде заповедта за прекратяване на помощта за него.

Съгласно чл. 10а, ал. 6 от ЗСПД еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, вече ще се предоставя на два пъти. Именно поради това ППЗСПД се синхронизира с новите изисквания, както и с нововъведените условия в чл. 10а, ал. 7 от ЗСПД за възстановяване на помощта. Предлага се и ред за промяна на формата за предоставяне на тази помощ от пари в натура и обратно в съответствие с възникналите или отпаднали обстоятелства, регламентирани в ЗСПД.

 

С предложените изменения и допълнения в ППЗСПД ще се намали и административната тежест за лицата и семействата. С промените се регламентира възможност заявленията декларации за получаване на всички видове семейни помощи за деца да бъдат подавани и по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор, а не само с лично явяване в дирекция „Социално подпомагане“.

 Дата на откриване: 21.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 21.7.2019 г.