Проект на  План за действие за 2019 -2020 и  Доклад, отчитащ изпълнението на НППНЗД за 2018 г.

Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020) е приета с Решение № 115 от 09.02.2017 г. на Министерския съвет. Програмата представлява национална рамка за координация относно насилието срещу деца, която създава механизъм за комуникация между държавните органи, представителите на гражданското общество и неправителствения сектор във връзка с необходимите мерки за превенция на насилието във всичките му форми.

 

Изпълнението на Националната програма се осъществява посредством разработването и прилагането на двугодишни планове за действие, които се приемат от Министерския съвет. Основният фокус на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020), в контекста на водещите цели и приоритети, е насочен към мерки, свързани с по-широката информираност на децата и подобряване взаимодействието между институциите/организациите в работата по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. Особено внимание е обърнато на мерките за позитивно родителство, защита на децата от насилие в дигиталната среда и превенция на наркоманиите.

 

Дейностите в проекта на План са в следните основни области:

- Повишаване на ефективността на мерките за закрила на децата от насилие;

- Създаване на ефективна система за превенция на домашното насилие над деца;

- Превенция на сексуалното насилие, сексуалната злоупотреба и сексуалната експлоатация на деца;

- Превенция на всякакви форми на насилие срещу деца;

- Превенция на насилието срещу деца в образователната система;

- Създаване и развитие на различни услуги, модели и инструменти за превенция на насилието и работа с деца, жертви и извършители на насилие;

- Повишаване на капацитета на професионалистите, работещи с деца и подобряване на междуинституционалното сътрудничество и координация;

- Повишаване на чувствителността и информираността на обществото по въпросите на насилието над деца.

 

Проектът на План за действие съдържа конкретни мерки и дейности, индикатори, отговорни институции, източници на финансиране, размер на финансиране и срокове за изпълнение.

 

В проекта на Доклад за  изпълнението на Плана за действие за периода 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020) за 2018 г., се съдържа анализ на постигнатите резултати от изпълнението на мерките, заложени в него. В Доклада са отразени осъществяваните от отговорните институции и организации дейности, включително кратко описание на постигнатите резултати и съответните индикатори.Дата на откриване: 20.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 18.4.2019 г.