Проект на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030

Проектът на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 е изготвен на основание чл. 9, ал. 1, т. 2 от Закона за хората с увреждания и в съответствие с приетата нова Националната стратегия за хората с увреждания.

            Изготвеният проект на План показва заявен ангажимент от страна на отговорните институции да постигнат включените в Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. стратегически цели и приоритети, чрез изпълнението на конкретни дейности, които същевременно са съобразени с прилагането на изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН в Република България.

            С приемането на проекта на План ще се постави началото на изпълнението на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030. Очаква се чрез неговото изпълнение да бъдат надградени усилията за реализация на водената до момента държавна политика за правата на хората с увреждания.

            Предложеният проект на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 има за цел да допринесе за продължаване на последователните и координирани действия и подходи, водени от страна на всички заинтересовани страни, с оглед не само постигане на целите, заложени в Националната стратегия, но и във връзка с прилагане на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в Република България.

            Резултатът от приемането на проекта ще е наличието на утвърден първи двугодишен План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030, с който да се очертае развитието на политиката за правата на хората с увреждания. Очаква се  изпълнението на Плана да доведе до положителни въздействия върху заинтересованите страни, чрез създаване на условия за преодоляване на идентифицираните затруднения при осигуряване на правата на хората с увреждания. От друга страна ще се създадат условия за прозрачен и конструктивен диалог, както и за добра координация между всички отговорни институции, представителните организации на и за хора с увреждания и други заинтересовани страни.Дата на откриване: 15.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 14.8.2021 г.