Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Чрез предложените промени разпоредбите на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се привеждат в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 25 декември 2021 г., с които се определя нова тежест на една година осигурителен стаж в пенсионната формула.

Преустановява се възможността за изплащане чрез поименен чек на пенсиите по международен договор, по който Република България е страна, или по европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност за лица с постоянен адрес в чужбина. От една страна този способ почти не се използва, като пенсионерите предпочитат разплащането по лична банкова или платежна сметка поради бързината и лесната достъпност на този начин. От друга страна този начин на разплащане генерира значителни разходи за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Предлагат се и необходимите промени, чрез които се постига яснота относно правомощията и отговорностите, свързани с възстановяването на разходите за изплащане на пенсиите чрез „Български пощи“ ЕАД, на заместник министър-председателя, на когото е възложена държавната политика в областта на пощенските услуги, който от 2022 г. упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Български пощи“ ЕАД. Дата на откриване: 29.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 30.5.2022 г.