Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта

С проекта на Постановление се предвиждат изменения в Устройствения правилник на Агенцията по заетостта (АЗ) с цел привеждането му в съответствие с настъпили нормативни промени в Закона за насърчаване на заетостта, оптимизиране на организационната структура и прецизиране на функционалните задължения на отделни административни звена в агенцията.

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (обн. - ДВ, бр. 82 от 29.09.2023 г, в сила от 01.01.2024 г.), Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ се преобразува чрез вливането му в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, създаден с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на труда и социалната политика.

С цел да бъдат спазени нормативните изисквания на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта и с оглед обезпечаване необходимата численост на персонала за вливането на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП БГЦПО) в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) към МТСП се налага щатната численост на Агенцията по заетостта да бъде намалена с 60 щатни бройки.

С проекта на Постановление се предлага да бъде извършено преструктуриране и деконцентриране на териториалните административни звена на Агенцията по заетостта като форма на децентрализация, с оглед привеждането им в съответствие с районите за планиране в рамките на териториалната основа на регионалното развитие. Към настоящия момент съществуват 9 дирекции „Регионална служба по заетостта“, които са образувани в следствие на административното деление от края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век. Наличието на 9 дирекции „Регионална служба по заетостта“ и дирекции „Бюро по труда“ (106 ДБТ в страната и 135 филиала към тях), които са на тяхно подчинение, не кореспондира с районите за планиране съгласно Закона за регионалното развитие.

Предлага се числеността на заместник изпълнителните директори да бъде увеличена с една щатна бройка, което ще допринесе за по-равномерно разпределение на отговорностите и ще доведе до повишаване качеството на услугите за крайните потребители.

С цел спазване на изискванията на чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност се създава звено „Мрежова и информационна сигурност“.

Предвиждат се промени в Главна дирекция „Услуги по заетостта“, с премахването на деветте дирекции „Регионална служба по заетостта“ и преструктурирането им, съобразно районите за планиране, програмиране, управление, ресурсно осигуряване, държавно подпомагане, наблюдение, контрол и оценка на регионалното развитие (NUTS 3).

Дирекция „Европейски фондове“ се преструктурира в Главна дирекция „Европейски фондове и международни връзки“ с териториални звена.

Дирекция „Мониторинг на дейностите по заетостта и трудовата миграция“ се преобразува в две отделни дирекции – Главна дирекция „Мониторинг и контрол“ с териториални звена и дирекция „Разрешителни и трудова миграция“.

Със създаването на Главна дирекция „Мониторинг и контрол“ и нейните териториални звена ще се обезпечи и гарантира ефективната контролна дейност на национално ниво при изпълнение на държавните политики по заетост, както и оказване на своевременно методическо подпомагане на териториалните поделения на АЗ относно правилното прилагане и спазване на действащата законова уредба във връзка с дейността на администрацията.

Дирекция „Разрешителни и трудова миграция“ ще прилага административните процедури по отношение на достъпа до пазара на труда и наемането на чужденци, граждани на трети държави на територията на Република България.Дата на откриване: 15.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 15.12.2023 г.