Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2024-2026 г.

Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2024-2026 г. Документът дава основните насоки за провеждането на единна политика в областта на държавния дълг, в съответните с очакваните макроикономически и бюджетни прогнози в тригодишен времеви хоризонт. Предназначението ѝ е да оцени и ограничи в максимална степен рисковете, които структурата и профилът на дълга генерират и да осигури стабилни източници за дългово финансиране.

 

Отговорна дирекция:"Държавен дълг"
E-mail:v.vacheva@minfin.bg, s.davidova@minfin.bg

 Дата на откриване: 15.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.11.2023 г.