Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

С предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца се премахва изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Агенцията за социално подпомагане ще установява служебно обстоятелството за наличието на трайно увреждане на дете. Правоимащите лица ще представят за справка експертно решение на териториална експертна лекарска комисия или на Националната експертна лекарска комисия само в случаите, когато тази информация не може да бъде получена по служебен път. При кандидатстване за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, отпада необходимостта от представяне на уверение от висшето училище, че лицето е записано като редовен студент към датата на раждане на детето. Няма да се изисква представяне на служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, за извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи при отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година и месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител.

 

С проекта на Постановление се предлагат и промени в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. Отпада изискването към българските граждани при кандидатстване за приемни семейства да представят свидетелство за съдимост и документ, удостоверяващ липса на образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Дирекции „Социално подпомагане“ по служебен път ще извършват справка за декларираните обстоятелства.

 Дата на откриване: 20.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 18.4.2019 г.