Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия

На 26 септември 2019 г. Народното събрание прие Закон за публичните предприятия (обн., ДВ, бр.79 от 08.10.2019 г.), с което стартира реформата в областта на управлението на публичните предприятия.

В § 3  от преходните и заключителни разпоредби на закона е предвидено в 6-месечен срок от влизането му в сила Министерският съвет да приеме правилник за неговото прилагане и да приведе в съответствие със закона подзаконовите нормативни актове.

В изпълнение на законовата делегация е разработен проект на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Информацията за публикуване съдържа проект на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия и приложенията към него, както и: проект на ПМС; доклад на вносителя; Частична оценка на въздействието, Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС.

Отговорна дирекция:“Държавни помощи и реален сектор”
E-mail:sars@minfin.bg

 Дата на откриване: 20.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.3.2020 г.