Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози се предлага създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на финансите. Институтът ще се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който ще се назначава и освобождава от министъра на финансите. Дейността и структурата на Института за стратегически анализи и прогнози ще се регламентират с правилник, приет от Министерския съвет с горепосоченото постановление. Предвижда се институтът да бъде структуриран в 3 дирекции – „Микроикономически анализи и прогнози“, „Макроикономически анализи и прогнози“ и „Стратегически политики и анализи“. Основните функции ще бъдат изготвяне на стратегически микро- и макроикономически анализи по тематични направления, вкл. фискална политика, стопанска конюнктура, пазар на труда, здравеопазване и др.; изграждане и подобряване на модели за анализ и прогнозиране на икономическото развитие на страната; разработване на математически и статистически модели за оптимизиране на използваните ресурси, вкл. финансови, от бенефициентите на публични средства; участия в съставянето и актуализирането на средносрочната бюджетна прогноза; разработване на прогнози за развитието на основни микро- и макроикономически показатели за макроикономическата рамка на държавния бюджет; анализ на финансовото отражение от реализирането на дискреционни приходни и разходни мерки; анализ на текущото състояние, динамиката и взаимовръзката между основни микро- и макроикономически показатели; анализ на бази данни с основните фискални показатели на касова и на начислена основа; аналитично обезпечаване на процеса по изготвянето и актуализирането на кредитния рейтинг на страната. Дейността на института и неговата численост на персонала от 22 щатни бройки ще се формират на база функции от отдел „Прогнози за сектор „Държавно управление“ на дирекция „Бюджет“, отдел „Макроикономически анализи и прогнози“ на дирекция „Икономическа и финансова политика“ на Министерството на финансите, както и предоставяне на допълнителни щатни бройки от извършени съкращения в министерството. Същевременно, създаването на Института за стратегически анализи и прогнози на база на функции на звена на Министерството на финансите и обезпечаването на числеността на персонала за сметка на щатни бройки на министерството предполага едновременното извършване на съответни промени и в Устройствения правилник на Министерството на финансите, които са предвидени в предложения проект на постановление. В изпълнение на управленски цели на правителството и извършен преглед на дейността на министерството, осъществявана от структурираните административни звена в него, с оглед на процесуална икономия и консистентост на уредбата са включени и други промени в устройствения правилник, както и произтичащи от това промени в други административни нормативни актове на Министерския съвет.

Отговорна дирекция:Човешки ресурси и административно обслужване
E-mail:hras@minfin.bg

 Дата на откриване: 10.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 10.7.2022 г.