Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

С предложените промени подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 88 от 20 октомври 2023 г.). 

Подробно са регламентирани условията и редът за определяне на наблюдатели в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и правилата за тяхното участие в работата на комисията. Във връзка с въведената нова форма на предварителен контрол за законосъобразност по чл. 237б от ЗОП са уредени изискванията към лицата, които го осъществяват, с цел да се осигури безпристрастното и обективно изразяване на мнение.

Създадена е уредба на практическото прилагане на въведения задължителен предварителен контрол на поръчки на стойност над 5 млн. лв., осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, включваща документите, подлежащи на проверка и реда за тяхното изпращане и получаване в агенцията. 

В съответствие с новите законови изисквания, касаещи т.нар. „ин хаус“ поръчки, са въведени разпоредби, които уреждат точния момент на представяне на декларация от изпълнителя/свързаното предприятие относно използваните ресурси при изпълнението на поръчката. Прецизиран е начинът на изчисляване на съотношението между общия и специфичния оборот на свързаното предприятие, което е едно от условията за прилагане на изключението по 15, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

Определени са сроковете, в които възложителите следва да публикуват окончателните становища на АОП от въведения нов предварителен контрол; докладите за резултатите от предварителния контрол за законосъобразност по чл. 237б, ал. 3 от ЗОП; договорите, сключени чрез прилагане на някои от изключенията, допълнителните споразумения за изменения на тези договори, както приложенията към договорите и анексите.

Направени са промени, свързани с новите образци на обявления за обществени поръчки, както и изменения, които целят преодоляване на разнородна практика по прилагане на законодателството.

 

Отговорна дирекция:Агенция по обществени поръчи
E-mail:kabinet@aop.bg

 Дата на откриване: 19.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 19.5.2024 г.