Проект на Стратегия за Корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г.; проекти на План за изпълнение на стратегията 2019 г. и План за изпълнение на стратегията за периода 2020-2021 г.

 

Разработването на проекта на Стратегия за корпоративната социална отговорност (КСО) за периода 2019 – 2023 г. адресира политическата ангажираност на правителството за подобряване качеството на живот на населението чрез прозрачни, социално отговорни бизнес практики и е в изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

 

 Стратегията се основава на доброволния характер на корпоративната социална отговорност, разбирана като ангажимент от страна на ръководството на компаниите, публичните структури и гражданските организации. При вземането на управленските си решения и ежедневни действия ръководствата отчитат специфичните интереси на клиентите, доставчиците, потребителите, служителите и обществеността, намираща се в районите, в които оперира организацията, в т.ч.  в сферата на околната среда и на всички други субекти, спрямо които дейността им има отношение. Стратегията надгражда постигнатото в резултат на прилагането на предходната стратегия по корпоративна социална отговорност - КСО получи разпознаваемост като самостоятелна устойчива дейност с дългосрочен хоризонт. Предизвикателствата, които настоящата Стратегия адресира са свързани с динамиката на съвременната среда, бурното развитие на технологиите, прилагането на иновативни подходи и решения в различни сфери на живота.

 

Като основни заинтересовани страни са идентифицирани фирменият мениджмънт, ръководните звена на публичните институции, заетите и служителите. В по-широк кръг може да бъдат добавени потребителите, корпоративните клиенти и подизпълнители по веригата с целия кръг на тяхната екосистема, социалните партньори, граждански и академични структури и други, свързани с околната среда.

 

Настоящият проект на Стратегия обхваща периода 2019 – 2023 г. Структуриран е в отделни тематични части. Представена  е актуалната ситуация в областта, основните концепции за КСО в национален и европейски контекст, посочени са предизвикателствата и бариерите пред проявленията на социално отговорно поведение. Обоснована е необходимостта от прилагане на стратегически подход с цел широкообхватно прилагане на КСО. Представени са визията, принципите и целите на Стратегията.

 

Заложени са четири стратегически цели и мерки за тяхното изпълнение. Последната част от проекта се отнася до изпълнението, отчитането, мониторинга и финансирането на дейностите.

 

Във времето е предвидено Стратегията да се реализира на три етапа на изпълнение: 2019 г., 2020 – 2021 г., 2022 - 2023 г. Изпълнението на Стратегията ще се координира и с мерки от други стратегически документи в областта на развитие на човешките ресурси, заетостта, демографската политика, опазване на околната среда, образованието и др. При доказана необходимост, най-вече като следствие от технологично развитие, водещо до качествено нови трудови отношения и въздействие върху околната среда и обществото, е възможна актуализация на Стратегията. Отговорният орган, който ще координира прилагането на Стратегията за корпоративна социална отговорност е Министерството на труда и социалната политика.Дата на откриване: 26.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 26.7.2019 г.