Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит

Със ЗИД на Закона за независимия финансов одит се синхронизира нормативната уредба в България с разпоредбите на Директива (ЕС) 2022/2464 от 14 декември 2022г. по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта на осъществяващите дейност в страната големи предприятия, както и на малките и на средните предприятия от обществен интерес, които не са микропредприятия съгласно Директива 2013/34/ЕС, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.

С Директива (ЕС) 2022/2464 се въвежда изискване отчетите за устойчивост, като част от доклада за дейността, да бъдат проверявани от т.нар. доставчици на услуги за изразяването на сигурност. Тези лица трябва да изразяват становище дали отчетът за устойчивостта, като част от годишния доклад за дейността на предприятието, е в съответствие с приложимата отчетна рамка и отговаря ли тя на законовите изисквания по отношение на:

-     съответствието на отчитането във връзка с устойчивостта със стандартите на Европейския съюз за отчитането във връзка с устойчивостта,

-     процеса за идентифициране от страна на предприятието на оповестената информация съгласно стандартите за отчитане във връзка с устойчивостта и

-     съответствието с изискването за маркиране на информацията за устойчивостта,

както и дали отчитането от страна на предприятието съответства на изискванията за отчитане съгласно член 8 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 юни 2020г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088.

Предвид горепосоченото, съществено се променя и ролята на външния одит, който в цялост ще продължи да изпълнява своето предназначение за намаляване на информационния риск за заинтересованите потребители на одитираната информация. 

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 Дата на откриване: 26.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.5.2024 г.