Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Със законопроекта на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се предлага въвеждането в българското законодателство на Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености (Директива (ЕС) 2018/822). Разпоредбите на директивата следва да бъдат въведени в националното законодателство в срок до 31 декември 2019 г. и да влязат в сила от 1 юли 2020 г.

Основна цел на директивата, съответно на законопроекта, е засилване на борбата с укриването на данъци и агресивното данъчно планиране и подобряване на правилата за данъчна прозрачност, които са сред политическите приоритети на Европейския съюз с оглед създаването на по-единен и по-честен общ пазар. В тази връзка със законопроекта се въвежда механизъм за предоставяне на информация за трансгранични данъчни схеми, при които съществува потенциален риск от избягване на данъчно облагане (трансгранични договорености съгласно терминологията на директивата), и автоматичния обмен на информация за тези схеми между държавите членки.

 

Отговорна дирекция:  „Данъчна политика”
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 Дата на откриване: 04.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 03.11.2019 г.