Закон за изменение на Закона за обществените поръчки

Законопроектът е изготвен във връзка с процедура за нарушение № 2018/2268 по описа на Европейската комисия (ЕК), която разглежда статута на частните лечебни заведения съгласно ЗОП, както и предвидения в Закона за горите ред за възлагане на дейности в горски територии.

Със законопроекта се предлага промяна в разпоредбите, които определят собствеността като основен критерий, въз основа на който се преценява качеството възложител при лечебните заведения. По този начин се уеднаквява подходът при определяне статута на публичните и частните лечебни заведения като възложители на обществени поръчки, доколкото отговарят на условията за публичноправна организация. Уредено е и приключването на сключените от тях договори преди влизането в сила на предлаганите промени.

Предлага се отмяната на чл. 17, ал. 2 от ЗОП, както и изменения в Закона за горите, които произтичат от тази отмяна. По този начин възлагането на дейности в горски територии ще следва да се осъществява по правилата на ЗОП.

Отговорна дирекция:Агенция по обществени поръчи
E-mail:kabinet@aop.bg

 Дата на откриване: 27.6.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.7.2024 г.