Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Института за анализи и прогнози

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет се предвижда закриване на Института за анализи и  прогнози. Функциите, изпълнявани от Института за анализи и прогнози, ще преминат в Министерството на финансите към съответните звена от специализираната администрация.

С проекта на акт се предлага функциите, касаещи прогнозиране, планиране и отчитане на част от неданъчните приходи по държавния бюджет, подпомагане министъра на финансите при изпълнение на държавната политика относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при планирането и изпълнението на концесиите, както и упражняване на правомощията му като представител на държавата като собственик на дялове и акции в търговските дружества с държавно участие в капитала, да се отделят от дирекция „Държавни разходи“ и да преминат към дирекция „Контрол върху капиталовите инвестиции“, чието наименование се предлага да бъде променено на „Стратегическо планиране и управление на капиталовите инвестиции, държавно участие и концесии“.

Промени са предвидени и по отношение на Централното координационно звено, което ще премине от Министерството на финансите към администрацията на Министерския съвет. 

Отговорна дирекция:"Човешки ресурси и административно обслужване"
E-mail:hras@minfin.bg

 Дата на откриване: 21.6.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.7.2024 г.