Нова методика за тестване на компютърни системи на хазартните оператори

Със заповед на изпълнителния директор на НАП №З-ЦУ-1624/13.09.2022 г. е утвърдена методика за тестване на функционалността на централните компютърни системи и контролните локални сървъри на организатори на онлайн залагания и на централните компютърни системи на организаторите на хазартни игри по чл. 55,57,59,60,62 от Закона за хазарта  съгласно Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите, ВЕРСИЯ 2.

Със същата заповед се отменя т. 1 от  заповед З-ЦУ-1008/06.04.2021 г., с която бе утвърдена първата версия на методиката. Съдържанието на методиката - версия 2 обхваща: 
-    Проверка на документацията на системите – както на онлайн операторите, така и на операторите на наземни игри; 
-    Включени са не само дейностите по тестване на ЦКС на онлайн хазартните оператори, но и дейностите по тестване на ЦКС на организаторите на наземни хазартни игри – по чл. 55,57,59,60,62 от Закона за хазарта 
-    Актуализирани са необходимите условия за извършване на тестове с акцент: необходимост хазартните оператори да осигурят тестова среда за тестване на системите им. Това е особено важно в случаите, когато операторите притежават лицензи, работят и предават данни в продуктивна среда.
-    Прецизирани са дейностите по проверка, които тестващият екип на НАП следва да извършва, както и критериите за изпълнение на изискванията.
Считаме, че новата версия на методиката ще бъде от полза не само за тестващия екип на НАП, но и за хазартните оператори, тъй като ясно са описани последователността и обхвата на извършваните дейности и критериите за изпълнение на изискванията.