ТД на НАП СДО_конкурс за 3 (три) св.щ.бр.за „инспектор по приходите“ в отдел „Обслужване“