Важно за търговците

В рубрика "Интрастат", подрубрика "Нормативна уредба" е публикувана Наредбата за изменение и допълнение на „Наредба №Н-4 от 21 декември 2007 г. за прилагане на система Интрастат“, която  е обнародвана в Държавен вестник (изм. и доп. ДВ. бр.39 от 02.05.2023г.)