Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане за 2019 г.

Време на провеждане:
от 27.11.2019 до 28.11.2019, с начален час 10:00
Място на провеждане:
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
виж на картата
Цена с ДДС:
408 BGN
До 18.11.2019 г. – 20% отстъпка от цената.
Лектори / участници:
Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова
Програма:
27 ноември (сряда) – 10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство
ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г.
І. Промени в ЗКПО през 2019 г.:
1. Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС, и данъчното им третиране по ЗКПО:
– Отчитане при наемателите на:
* разходите за наем – линеен или друг метод
* допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
* разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)
* получените стимули от наемодателите
– Отчитане при наемодателите на:
* приходите от наем – линеен или друг метод
* отдадените под наем активи
* първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор
* приходите от извършени услуги
* предоставените стимули на наемателите
2. Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:
* лизингополучатели по оперативен лизинг – водене на второ данъчно счетоводство
* лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия
3. Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви.
4. Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules).
5. Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност.
6. Предприятия без дейност.
7. Други промени.
ІІ. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:
1. Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи).
2. Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики).
3. Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС).
4. Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение).
5. Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина.
6. Данъчно третиране на дивиденти.
7. Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.
8. Други.

28 ноември (четвъртък)
10.00 – 13.15 ч. – лектор Моника Петрова, експерт по ЗДДС
ЗДДС – ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2019 г.
1. Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г. Становища на НАП във връзка с промените, в сила от 01.01.2019 г.
2. Преизчисляване на частичния данъчен кредит за годината:
* кои лица са задължени да извършат преизчислението;
* данъчните основи на кои доставки следва да се вземат предвид при определянето на коефициента за частичния данъчен кредит след промените в ППЗДДС през 2019 г.;
* кога и как следва да отразим резултата от преизчислението на частичния данъчен кредит;
* често допускани грешки при определяне размера на корекцията.
3. Извършване на годишни корекции на данъчния кредит при изменение на използването на дълготрайни активи при:
* неприспаднат данъчен кредит поради ограничителни условия на ЗДДС;
* приспаднат изцяло данъчен кредит;
* приспаднат частичен данъчен кредит;
* приспаднат пропорционално данъчен кредит в зависимост от степента на използването на актива за икономическата дейност на лицето.
4. Актуална данъчна практика във връзка с прилагането на ЗДДС.

14.00 – 17.15 ч. – лектор Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ
ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ, ПРИДОБИТИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2019 г.
1. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2019 г.
2. Новостите при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица, и прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2019 г.
3. Нови актуални моменти във връзка с подаване на двете справки по чл. 73 от ЗДДФЛ – за изплатени доходи по трудови правоотношения и за изплатени други доходи на физически лица.
4. Промените в образеца на годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2019 г., и новости във връзка с нейното подаване.
5. Предоставяне на информация за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС.
6. Други актуални въпроси и теми по прилагане на ЗДДФЛ и дискусия.
Условия и цени:
Цена 340 лева без ДДС. До 18 ноември – 20 % отстъпка от обявената цена.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.
Публикувал семинара:
Организатор на семинара:
Китов Център
Телефон:
02 951 58 54; 0892 24 11 72
В категория:
Видяна
145 пъти

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Сол пенсиониране осигуровки - процедури

21
По т. 5: Ограничението за промяната на осигуряването през м. януари е само относно ОЗМ. Спирането на ДОО може да стане по всяко ...

Пенсиониране Сол - справка от регистъра на осиг.лица 22А

143
Здравейте, колеги! Много голямо объркване е станало с нашето писмо. Ние не сме го изчели цялото от до. То не било за нас, а за н...

Toll collect

34
Здравейте, не е счетоводен въпрос, но търся колега който сваля документи от Toll collect Трябват ми извлечения от стари периоди ...

Върната продукция продадена предходна година

272
Ако има остатъци по сметките, бих взел следните счетоводни записвания през 2020 г.: 411/ гр.70 ХХХ с разликата гр.70/303 ХХХ с р...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове