Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2019 г.

Време на провеждане:
на 16.12.2019, с начален час 10:00 - 16:30
Място на провеждане:
Пловдив, хотел Империал**** ул. "Лев Толстой" № 6
виж на картата
Цена с ДДС:
144 BGN
Лектори / участници:
Теодора Бакърджиева
Програма:
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ

НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

10.00 – 11.30 АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Годишна инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации – практически аспекти при прилагане на указанията на МФ, дадени с ДДС № 10 от 2017 г.: етапи на провеждане (подготовка, фактическа проверка на активите и пасивите;, документиране и осчетоводяване); резултати – липси, излишъци, компенсиране, установяване на кражби.
1.2. Периодичен преглед за обезценка/преоценка на нефинансовите активи, вземанията, задълженията, материалните запаси и наличната валута:
– Разграничаване на понятията – обезценка, преоценка и амортизация;
– Прилагане на дадените указания за нов срок за преглед за обезценка на нефинансовите активи, определен от МФ;
– Преглед за преоценка на вземанията, задълженията, наличната валута и материалните запаси;
– Документиране на извършените прегледи.

1.3. Признаване на дълготрайните активи, прекласифициране и коригиране на неправилни отчитания, с които се засягат параметрите на индивидуалния амортизационен план – примери.
1.4. Преглед и актуализиране на счетоводната политика.

11.30- 12.00 Кафе пауза

12.00 – 13.30 2. Пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация – бюджетни показатели, в т.ч. поети ангажименти и задължения за разходи; амортизация на нефинансови дълготрайни активи – амортизационна политика, амортизационен план; отчитане на активи по сметки от група 22 „ДА, капитализирани в отчетна група „ДСД“; касови операции; оповестявания; публикуване на финансови отчети, др.
3.1. Промяна в счетоводната политика и приблизителните оценки, свързани с амортизацията на нефинансовите дълготрайни активи;
3.2. Промени в амортизационния план през 2019 г. при наличие на събития по т. 6.5 от СС 4 Отчитане на амортизации- основен ремонт, подобрения, модернизация, реконструкция, обезценка, преоценка, промяна на срока на годност, промяна на метода на амортизация, промяна на остатъчната стойност. Пример за промяна в амортизационния план. Извод и заключение.
3.3. Актуализиране/въвеждане на контролни дейности във връзка с прилагане на указанията на Министерството на финансите, дадени с ДДС № 05 от 30.09.2016 т. относно „Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации“.
3.4. Промяна в начина на осчетоводяване на бюджетния показател “Нови задължения за разходи” при превеждане на авансови суми по сключен договор на доставчици/ изпълнители.
Изискване на Закона за данък върху добавената стойност. Указания на МФ – БЮ- 4 от 23.08.2018 г.и ДДС № 08 от 21.12.2018 г. Възможни подходи при разходи за командировки и аванси на подотчетни лица. Съставяне на счетоводни статии.
3.5. Признаване на последващите разходи за дълготрайни активи. Преглед и анализ на капиталовите разходи – указания на Министерството и приложими нормативни изисквания.

13.30– 14.30 Обяд
14.30 – 16.00 3. Достоверно представяне на информация в годишния финансов отчет – баланс/годишна оборотна ведомост, отчет за приходите и разходите, отчет за касовото изпълнение на бюджета/СЕС и сметките за чуждите средства, приложение:
– Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година.
– Признаване на приходи от помощи и дарения.
– Спазване на класификационния разрез за финансовите активи и пасиви – „приходно-разходни” и „финансиращи” позиции
– Преглед за принадлежност на активите – спазване на критериите за признаване на активи.
– Начисляване на разходи за амортизации.
– Анализ на операциите по донорските програми и свързаните с тях лихви
– Задбалансова отчетност за отразяване на националното и друго съфинансиране по международни проекти (ДДС № 14 от 2013 г.).
– Спазване на максималния размер за определените бюджетни показатели
– Начисляване на приписани приходи и разходи
– Начисляване на приходите и разходите за месец Декември по корективни сметки
– Начисляване на провизии за вземания/ задължения към персонала
– Преглед за обезценка на нефинансовите активи в края на годината и привеждане на отчетните им стойности по справедлива стойност.
– Преглед за преоценка на материалните запаси в края на годината.
– Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършено производство/строителство
– Еднократни счетоводни записвания в края на отчетната година
– Деклариране на верността и пълнотата на отчетните данни, включени в ГФО на бюджетните организации за 2018 г.
– Оповестяване и публикуване на информация от ГФО на бюджетните организации за 2018 г.
– Други.

4. Годишно приключване на счетоводните сметки: приключване на сметки от раздели 6 и 7; сметки от подгрупа 994; сметки от подгрупа 980; сметка 9860; сметка 1201; сметка 1101.
5. Съдържание на ГФО съгласно Заповед № 1338 от 22.12.2015 г. на министъра на финансите. Обхват на подлежащата за представяне информация – отчети Б-3; СЕС-3-КСФ; СЕС-3-РА; СЕС-3-ДЕС; СЕС-3-ДМП; Б-3 с код 33; отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства (отчета по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ-1338/2015 г.); оборотни ведомости и друга информация, изготвени по определен от МФ макет; отчет за салдата (наличностите) по банкови сметки; допълнителна отчетна информация.
6. Преглед на указанията на министъра на финансите относно годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2019 г., както и публикуване на годишните финансови отчети на бюджетните организации.
16.00-16.30 Обобщение на темите и дискусия с участниците.
Условия и цени:
За абонати на сп. Наръчник на икономиста – 10% ОТСТЪПКА
Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в
Банка Пиреос АД – BIC КОД: PIRBBGSF; IBAN – BG08PIRB 80761600244715 или в брой.
Публикувал семинара:
Организатор на семинара:
Издателство Плутон 1
Телефон:
032628442
В категория:
Видяна
157 пъти

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

ВОД или износ

281
Как мога да си оттегля заявлението,? никога не съм го правила.

Разлики от оценки на селскостопанска продукция и опр

37
Здравейте, имам въпрос относно ОПР на земеделско предприятие. "Наследих" фирма, в която продукцията не е отчитана съгласно прило...

Грешка в заявление за регистрация

50
Грешката е под 10лв.да подадем ли корегирани или да ги мина валутна курсова разлика?

Изчисляване обезщетение на трудова борса

116083
..И поради това няма да имам 24 месеца необходими за изчисление.Или по точно ще ми липсват 4 месеца от необходимите 24 Няма изи...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове