Кодове за плащане на осигуровки и данъци за 2012

550101Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство", фонд"Безработица" и за фонд “Трудова злополука и професионална болест"
550110Осигурителни вноски за фонд "Пенсии” от възложители и осигурени лица за работещите без трудови правоотношения. (Забележка: Този код не се прилага за вноските за членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, които се превеждат по код 55 01 01)
550401Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от само-осигуряващи се лица (вкл. от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители)
550402Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица (вкл. от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители)
550403Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за лицата, завършили висше или полувисше образование и докторантите, за времето на обучение
550413Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” за лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, на които не им достигат 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия
550118Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. (Забележка: Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица)
552801Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода преди 1 януари 2006 г.
552830Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода след 1 януари 2006 г.
555710Вноски за фонд "ГВРС" от работодатели
555720Начети и лихви за фонд "ГВРС" по ревизионни актове
555908Вноски за УчПФ от осигурители за учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни
555938Начети и лихви за УчПФ по ревизионни актове
558866Неидентифицирани преводи по сметки 7315 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г.)
558888Преводи по с/ки 8 5 с многоредов документ - Приложение № 10 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ
559800Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7315
560101Вноски от осигурители и осигурени лица, без самоосигуряващите се и неосигурени на друго основание лица
560402Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО (Забележка: Тук се внасят и здравноосигурителните вноски и дължимите лихви от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване на осигурителния доход.)
560405Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО
560701Вноски за лица без доходи, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО
560704Вноски за неосигурените членове на семейството от осигурени лица по ЗЗО
За периоди преди 1 януари 2003 г.
560704 Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството
560800Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица
562805Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на НЗОК
562818Еднократно внесена сума за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година в размер на 12/дванадесет/ здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне
568866Неидентифицирани преводи по сметки 7316 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. )
568888Преводи по сметки 86 с многоредов документ - Приложение № 10 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ
569800Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7316
580120Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионнен фонд
580123Осигурителни вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд
580124Осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд при годишно изравняване на осигурителния доход.
580128Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в професионален фонд (Внасят се само от НОИ)
580150Осигуритeлни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в универсален фонд (Внасят се само от НОИ)
580122Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица.
582807Начети и лихви по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд
582808Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд
582812Начети и лихви по ревизионни актове за начет за универсален пенсионен фонд
582813Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд
582823Начети и лихви по ревизионни актове при годишно изравняване (облагане на доходите). Вноските се превеждат по ЕГН.
588866Неидентифицирани преводи по сметки 7318 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г. )
588888Преводи по с/ки 8 8 с многоредов документ - Приложение № 10 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ
589800Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7318
110100Данък върху добавената стойност при сделки в страната
110200Акциз при сделки в страната
110401Корпоративен данък от нефинансови предприятия
110402Корпоративен данък от финансови институции
110403Корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел
110404Корпоративен данък от застрахователни дружества
110822Възстановен ДДС от внос
111212Данък в/у доходите на физически лица - от трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения
111213Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.
111215Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци
111217Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.37 и чл.38, ал.5 и ал.11 от ЗДДФЛ
111218Окончателен данъкна местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.8 от ЗДДФЛ
111219Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл.38, ал.10 от ЗДДФЛ
111501Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на юридически лица
111504Данък върху доходите на чуждестранни юридически лица
111511Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица
111513Окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица от наем по чл.38, ал.12 от ЗДДФЛ
111901Окончателен данък по ЗКПО върху залози за хазартни игри
111902Окончателен данък по ЗКПО върху хазартни съоръжения
111903Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО
111904Данък върху дейността от опериране на кораби
112001Данък върху представителните разходи по ЗКПО
112002Данък върху социалните разходи по ЗКПО, предоставяни в натура (вкл. вноски за доброволно осигуряване и застраховане)
112003Данък върху разходите за превозни средства по ЗКПО
112100Данък върху застрахователните премии
113400Други данъци
113500Държавни такси
114300Приходи от лихви по текущи банкови сметки
114800Приходи от дивидент за държавата
114900Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
115000Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви при възстановяване
117000Други неданъчни приходи

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Фактура от Glovo

68
Искам да попитам как да осчетоводя следното нещо:фактурата е инвойс Субтотал-1553,50 евро тотал ват  20%-310.70 евро Invois tot...

Попълване на сд

100
Благодаря , приятна почивка

Закупен лек автомобил от САЩ и последваща продажба

137
Благодаря!

ГДД Чл.92 попълване

490
На какво основание ще намалявате? И като има пари за даване на заеми, няма ли пари за разпределяне на дивидент?
Още от форума