Кодове за плащане на осигуровки и данъци за 2013

111111 - Код за вноски за Републиканския бюджет, ДОО и здравни вноски

581111 - Код за вноски за ДЗПО

От 01.01.2013г. отпада необходимостта от задължително попълване на следните реквизити в платежното:

  • Вид и номер на документа, по който се плаща
  • Дата на документа
  • Период, за който се плаща

Останалите реквизити се попълват, както досега, съобразно изискванията от Указание на БНБ 03 – 2009 Съставяне на платежни документи. Запазва се задължителното попълване от лицата на съответния реквизит за идентификация на задълженото лице ЕИК / БУЛСТАТ / ЕГН или ЛНЧ.

Всички плащания към централния бюджет, НОИ и НЗОК се превеждат по досегашните сметки за републикански данъци на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 11 11 11.

Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат по досегашните сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 58 11 11.

Самоосигуряващите се лица, в това число едноличните търговци, земеделските производители, тютюнопроизводителите, лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на регистрация, физическите лица - съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, внасят осигурителните вноски по сметката на компетентните Дирекции и офиси на НАП на самоосигуряващото се лице - поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето, съгласно чл. 2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица.

Пример за преводно нареждане за внасяне на задължения към централния бюджет, НОИ и НЗОК (от 1 януари 2013 г.)
Пример за преводно нареждане за внасяне на вноски и лихви за ДЗПО (от 1 януари 2013 г.)

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Фактура от Glovo

68
Искам да попитам как да осчетоводя следното нещо:фактурата е инвойс Субтотал-1553,50 евро тотал ват  20%-310.70 евро Invois tot...

Попълване на сд

100
Благодаря , приятна почивка

Закупен лек автомобил от САЩ и последваща продажба

137
Благодаря!

ГДД Чл.92 попълване

489
На какво основание ще намалявате? И като има пари за даване на заеми, няма ли пари за разпределяне на дивидент?
Още от форума