Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2011 (ТЗПБ 2011)

Намери по име (част от името) или код (част от кода) точното наименование и код на дейността по КИД.
КодНаименование на икономическа дейностВноска
01Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности0.7%
02Горско стопанство0.7%
03Рибно стопанство0.4%
05Добив на въглища1.1%
06Добив на нефт и природен газ0.7%
07Добив на метални руди1.1%
08Добив на неметални материали и суровини0.9%
09Спомагателни дейности в добива1.1%
10Производство на хранителни продукти0.7%
11Производство на напитки0.7%
12Производство на тютюневи изделия0.7%
13Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло0.9%
14Производство на облекло0.4%
15Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм0.5%
16Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене1.1%
17Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон0.9%
18Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители0.7%
19Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти0.7%
20Производство на химични продукти0.9%
21Производство на лекарствени вещества и продукти0.9%
22Производство на изделия от каучук и пластмаси1.1%
23Производство на изделия от други неметални минерални суровини0.9%
24Производство на основни метали1.1%
25Производство на метални изделия, без машини и оборудване0.7%
26Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти0.4%
27Производство на електрически съоръжения0.7%
28Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение1.1%
29Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета0.7%
30Производство на превозни средства, без автомобили1.1%
31Производство на мебели0.7%
32Производство, некласифицирано другаде0.5%
33Ремонт и инсталиране на машини и оборудване0.9%
35Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива0.9%
36Събиране, пречистване и доставяне на води0.7%
37Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води0.5%
38Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали0.7%
39Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци0.7%
41Строителство на сгради0.7%
42Строителство на съоръжения0.9%
43Специализирани строителни дейности0.7%
45Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт0.5%
46Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети0.5%
47Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети0.4%
49Сухопътен транспорт0.7%
50Воден транспорт1.1%
51Въздушен транспорт0.7%
52Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта0.7%
53Пощенски и куриерски дейности0.7%
55Хотелиерство0.4%
56Ресторантьорство0.4%
58Издателска дейност0.5%
59Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика0.4%
60Радио- и телевизионна дейност0.4%
61Далекосъобщения0.7%
62Дейности в областта на информационните технологии0.4%
63Информационни услуги0.4%
64Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване0.4%
65Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване0.4%
66Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането0.4%
68Операции с недвижими имоти0.5%
69Юридически и счетоводни дейности0.4%
70Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението0.5%
71Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи0.5%
72Научноизследователска и развойна дейност0.5%
73Рекламна дейност и проучване на пазари0.4%
74Други професионални дейности0.5%
75Ветеринарномедицинска дейност0.4%
77Даване под наем и оперативен лизинг0.7%
78Дейности по наемане и предоставяне на работна сила0.5%
79Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации0.5%
80Дейности по охрана и разследване0.4%
81Дейности по обслужване на сгради и озеленяване0.7%
82Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност0.5%
84Държавно управление0.7%
85Образование0.4%
86Хуманно здравеопазване0.5%
87Медико-социални грижи с настаняване0.5%
88Социална работа без настаняване0.5%
90Артистична и творческа дейност0.5%
91Други дейности в областта на културата0.4%
92Организиране на хазартни игри0.4%
93Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих0.4%
94Дейности на организации с нестопанска цел0.4%
95Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи0.4%
96Други персонални услуги0.5%
97Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал0.4%
98Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление0.4%
99Дейности на екстериториални организации и служби0.4%

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Втора категория за шофьор от Испания

169
Цитат на: tu6a в Вчера в 20:42 " Има ли право да се пенсионира на 58,като си прехвърли стажа от Испания?А няма ли възможност, да...

Облагаем оборот при продажби на физически лица от ЕС и извън ЕС

133
И аз смятам така - прилага се чл.21, ал.1 от ЗДДС.

Болничен за самоосигурен

238
Цитат на: IVAN_19 в Вчера в 08:32 " За самоосигуряващите нямаше ли условия за 18 месеца да е плащано Тези „18 календарни месеца“...

Прекратено майчинство

222
Цитат на: Novavest в Вчера в 11:41 " Тоест, това приложение 8 майката ли трябва да го подаде , а не работодателя? Майката подав...
Още от форума