Наръчник по осигуряване (2020)

Наръчникът е изготвен от Национална агенция за приходите (НАП) с цел да подпомогне служителите на приходната администрация при прилагането на данъчно законодателство в областта на корпоративното подоходно облагане.

РАЗДЕЛ I ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

ГЛАВА I ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

Фиш I.I.1
Обхват на осигуряването
Фиш I.I.2
Основни принципи
Фиш I.I.3
Възникване, времетраене, прекратяване и прекъсване на осигуряването
Фиш I.I.4
Осигурени лица
Фиш I.I.5
Осигурители и самоосигуряващи се
Фиш I.I.6
Участие на държавата в осигуряването
Фиш I.I.7
Осигурителни вноски
Фиш I.I.7.1
Размер и разпределение на осигурителните вноски
Фиш I.I.7.2
Срокове за внасяне на осигурителните вноски
Фиш I.I.8
Осигурителен доход
Фиш I.I.8.1
Минимален месечен размер на осигурителния доход
Фиш I.I.8.2
Максимален месечен размер на осигурителния доход
Фиш I.I.8.3
Окончателен размер на месечния осигурителен доход и годишен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица
Фиш I.I.8.4
Доходи, върху които не се дължат осигурителни вноски
Фиш I.I.8.5
Определяне на осигурителния доход за различните видове осигурени лица
Фиш I.I.9
Осигурителни каси
Фиш I.I.9.1
Регистрация и дерегистрация на осигурителните каси
Фиш I.I.9.2
Функции на осигурителните каси

ГЛАВА II УЧИТЕЛСКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД

Фиш I.II
Учителски пенсионен фонд

ГЛАВА III ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Фиш I.III.1
Общи положения и принципи
Фиш I.III.2
Универсален пенсионен фонд
Фиш I.III.3
Професионален пенсионен фонд

РАЗДЕЛ II ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Фиш II.1
Предмет, обхват и принципи на здравното осигуряване
Фиш II.2
Осигурени лица
Фиш II.3
Възникване на задължението за осигуряване
Фиш II.4
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски
Фиш II.4.1
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване
Фиш II.4.2
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване
Фиш II.4.3
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за морските лица
Фиш II.4.4
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата, работещи без трудово правоотношение
Фиш II.4.5
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд
Фиш II.4.6
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете от 2-до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от КТ
Фиш II.4.7
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата, получаващи доходи на различни основания
Фиш II.4.8
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно-установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност
Фиш II.4.9
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата, получаващи обезщетение за безработица
Фиш II.4.10
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование
Фиш II.4.11
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка
Фиш II.4.12
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за чуждестранните студенти - редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение, приети във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерски съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерски съвет № 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България
Фиш II.4.13
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на закона за социално подпомагане и настанените в специализирани институции за социални услуги и приетите за обслужване в социални учебно професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центрове
В сила до 30 юни 2020 г.
Фиш II.4.13A
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на закона за социално подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, както и ползващите социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и социални услуги за осигуряване на подслон, финансирани от държавния бюджет
В сила от 1 юли 2020 г.
Фиш II.4.14
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за задържаните под стража или лишените от свобода
Фиш II.4.15
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище
Фиш II.4.16
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ
Фиш II.4.17
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата, получаващи обезщетения по чл. 230 и 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Фиш II.4.18
Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата, които не подлежат на осигуряване на друго основание по Закона за здравното осигуряване
Фиш II.5
Освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски и възстановяване на здравноосигурителни права
Фиш II.6
Предоставяне на данни за осигурените лица

РАЗДЕЛ III ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Фиш III.1
Същност на гарантираните вземания
Фиш III.2
Задължени лица и лица, за които се дължат вноски по ЗГВРСНР
Фиш III.3
Размер и срокове за внасяне на вноските

РАЗДЕЛ IV ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЯВЛЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ГЛАВА I ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Фиш IV.I.1
Лица, задължени да подават декларации и заявления
Фиш IV.I.2
Декларации и заявления
Фиш IV.I.3
Срокове за подаване
Фиш IV.I.4
Начини за подаване
Фиш IV.I.5
Равенство на декларираните задължения за задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС“ в декларация образец № 6 и изчислените вноски от подадените декларации образец № 1
Фиш IV.I.6
Коригиране/заличаване на декларации

ГЛАВА II УВЕДОМЛЕНИЯ ПО НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

Фиш IV.II.1
Лица, задължени да подават уведомления
Фиш IV.II.2
Уведомление
Фиш IV.II.3
Срокове за подаване на уведомлението
Фиш IV.II.4
Начини за подаване на уведомлението
Фиш IV.II.5
Коригиране/заличаване на уведомления

ГЛАВА III ЗАЯВЛЕНИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ"

Фиш IV.III.1
Лица, задължени да подават заявления
Фиш IV.III.2
Заявления по Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Граждански договор и обещетение при безработица

86
Тара13, плащате всеки месец на счетоводител /не коментирам сумата, защото не зная какъв е обема на работа/. След като плащате, и...

Физическо лице- наемодател

128
трябва ли да прави регистрация по ЗДДС или си плаща данъка с приспадане на признатите разходи и 10-те процента ставка? Едното н...

Малко оматана работа с една трудова книжка

75
НТКТС Чл. 7. (1) Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена, съответната дирекция "Инспекция по труда" издава нова въз...

Проблем търговски регистър

5136
И аз се присъединявам към благодарностите към Таня Стоянова. Благодаря! Обявила съм три дузини отчети и до 25-ти септември нямаш...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Публикувай лесно ГФО в КиК Инфо
9,90 лв. без ДДС
на ГФО
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Публикувай
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове