ГФО 2016 - съдържание и публикуване

03.01.2017, 10:51 109445 223
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

03.01.2017, 10:51
Публикации: 10210 / 1765

Допълнителен материал: Годишният финансов отчет на микропредприятията – съдържание и публикуванеМикропредприятия

ЗСчетоводство
чл.29
(4) Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели.

критерии за микропредприятия :
чл.19
(2) Микропредприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите - 700 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период - 10 души.

Малки предприятия
ЗСчетоводство
чл.29
(6) Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение.

критерии за малки предприятия:
чл.19
(3) Малки предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите - 8 000 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби - 16 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период - 50 души.


Съгласно промените в ЗСчетоводството ГФО, което ще съставяме и публикуваме за микропредприятията ще включва съкратени баланс и ОПР, а за малките предприятия - съкратени баланс, ОПР и Приложение. Средните и големи предприятия съставят пълен комплект ГФО съгласно СС 1.

Бях останала с впечатление , че можем да публикуваме за микропредприятията само баланс, но не го намирам като потвърждение никъде.

Целта ми е или да потвърдите написаното или , ако нещо е пропуснато да коригирате с цел да уеднаквим практиката си по въпроса.

ЧНГ! Хубава и спорна година! :smile1:
#1 | 03.01.2017, 11:01
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Бях останала с впечатление , че можем да публикуваме за микропредприятията само баланс, но не го намирам като потвърждение никъде.

ЧНГ! Успешна 2017!
Ето го потвърждението - чл. 38, ал. 4: Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността.
#2 | 03.01.2017, 11:17
Публикации: 10210 / 1765
Благодаря ти много , Катя !  :good:
Интересно защо са упоменали в ал.4 само малките предприятия, а микропредприятията - не / имам предвид по отношение на непубликуване на ОПР / .
#3 | 03.01.2017, 11:23
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Заради § 3 от допълнителните разпоредби на закона: Микропредприятията, извън облекченията за тях по този закон, се третират като малки предприятия.
#4 | 03.01.2017, 11:25
Публикации: 10210 / 1765
Ех, чела-недочела аз - всичко си идва на място. Доста по-облекчени са нещата със съставянето и публикуването на ГФО.
Благодаря ти много и хубав ден ! :smile1:
#5 | 03.01.2017, 12:19
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Облекченията в ЗСч за ГФО са благодарение на усилията АССП. През цялото време на работата ни в работната група по новия ЗСч ние апелирахме към това - възможностите за облекчения, дадени в директивата да се използват максимално. И Министерство на финансите ни чу. Видяхте от ИДЕС какъв проект на закон бяха предложили с никакви облекчения за малките и микропредприятията.
#6 | 03.01.2017, 12:25
Публикации: 10210 / 1765
Облекченията в ЗСч за ГФО са благодарение на усилията АССП.

Безспорно ценна придобивка , както и предложеното от АССП и прието вписване на съставителите в данъчните декларации. Стъпка по стъпка видимо е направеното за  издигане авторитета на професията .  :good:
#7 | 04.01.2017, 10:47
Публикации: 10210 / 1765
Аз пак се зарових в тази тема, но да направя едно обобщение след направените корекции от Катя. :smile1:

публикуване на ГФО :

микропредприятия - само баланс / освободени на основание чл.38 ал.4 от публикуване на ОПР /

малки предприятия - баланс и Приложение / освободени на основание чл.38 ал.4 от публикуване на ОПР и доклад за дейността /
#8 | 04.01.2017, 11:00
Публикации: 626 / 92
Още на Нова година видях декларацията, с вкл. т.9- за вписване на съставителите.
Зарадвах се, защото това все пак е крачка към отстраняване на неправоспособните счетоводители, за вписването им като съставители.
А това, за публикуването на облекчената форма на ГФО, също е напредък, за което трябва да поздравим АССП и нейните членове.
#9 | 04.01.2017, 13:53
Публикации: 144 / 13
Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение.

Облекчение обаче има само за отчети за приходите и разходите и докладите за дейността. А приложението е нещо по различно, т.е. остава за публикуване заедно с баланса?
#10 | 04.01.2017, 14:01
Публикации: 10210 / 1765
Облекчение обаче има само за отчети за приходите и разходите и докладите за дейността. А приложението е нещо по различно, т.е. остава за публикуване заедно с баланса?

Да, но само за малките предприятие . ГФО на микропредприятията може да не съдържа Приложение - чл.29 ал.4 ЗСч..
#11 | 18.01.2017, 08:45
Публикации: 87 / 2
И аз да попитам- нали вече няма да се публикуват  решенията за приемане на ГФО и разпределяне на печалбата на ЕООД? Те се публикуват само за ООД -та?
#12 | 18.01.2017, 09:01
Публикации: 10210 / 1765
От къде правите този извод ?
#13 | 18.01.2017, 09:20
Публикации: 87 / 2
Изчетох доста коментари по въпроса и някъде се коментираше, но понеже не съм сигурна затова и питам.
#14 | 24.01.2017, 17:57
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Разбрах какво питате. Има промяна и облекчение и в тази посока.
 
Чл. 38, ал. 5 от ЗСч:
[По реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност, които са средни или големи предприятия или предприятия от обществен интерес, публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.


Тоест за микро и малки (които не са ПОИ) вече не е задължително да публикуват тази информация. Но все пак дори и за тях остава протокола за приемането на ГФО на предприятието на годишното ОС .
#15 | 25.01.2017, 09:49
Публикации: 87 / 2
Ясно. Значи решението за приемане на ГФО си остава. Благодаря ви много!
#16 | 25.01.2017, 12:43
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Допълвам delphine за това, че малки и микро, които не подлежат на одит, могат да не изготвят доклади за дейността.

Чл. 42. (1) Микро- и малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не изготвят доклад за дейността, при условие че информацията относно придобиването на собствените им акции, изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е оповестена в приложението към годишния финансов отчет или в бележка под линия към съставения счетоводен баланс.
(2) Алинея 1 не се прилага за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микро- или малки предприятия.
#17 | 25.01.2017, 13:50
Публикации: 207 / 40
темата е изчерпателна :) аз само бих искала да намеря потвърждение, че разсъждавам правилно по следния въпрос - облекчението за микро-предприятията да не съставят Приложение е приложимо и в случай, че другите две форми - Баланс и ОПР не са от съкратения вариант, а в пълен, нали така? знам, че силно се формализирам, но понеже бих искала да си ползвам макетите на отчети от минали години (със съответните нужни промени, които са нужни), не искам да правя съкратени ОПР и Баланс, но това не ме лишава от облекчението за липса на приложение, нали?
#18 | 25.01.2017, 14:06
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Да, така е. Потвърждението е в СС1 "Представяне на финансови отчети". За съкратените форми има единствено изискване да съдържат минимум необходима информация от несъкратените форми.


За баланса

16.24. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Микропредприятията, избрали да съставят съкратен баланс в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят баланс, който съдържа най-малко информация по раздели, обозначени с букви.
16.25. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Малките предприятия, избрали да съставят съкратен баланс в съответствие с чл. 29, ал. 6 от Закона за счетоводството, могат да съставят баланс, който съдържа най-малко информация по раздели, обозначени с букви, и по групи, обозначени с римски цифри, като вземанията по раздел В, група II от актива на баланса и задълженията по раздел В от пасива на баланса със срок на получаване или погасяване над една година се посочват отделно от тези, които имат срок на получаване или погасяване, по-кратък от една година.За ОПР

20.4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Микропредприятията, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят отчет за приходите и разходите, който съдържа най-малко следните статии:
Статия 1: Нетни приходи от продажби.
Статия 2: Други приходи.
Статия 3: Разходи за суровини, материали и външни услуги.
Статия 4: Разходи за персонала.
Статия 5: Разходи за амортизации и обезценки.
Статия 6: Други разходи.
Статия 7: Разходи за данъци.
Статия 8: Финансов резултат (печалба или загуба).
20.5. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Малките предприятия, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 6 от Закона за счетоводството, могат да групират в една статия, наречена "Брутен финансов резултат", следните статии:
а) в отчета за приходите и разходите - според същността на разходите, Статия 1 и Статия 2 от раздел А и Статия 1, Статия 2, Статия 3 и Статия 4 от раздел Б;
б) в отчета за приходите и разходите - според функцията на разходите, статии от 1, 2, 3 и 6.Но да не забравяме, че:

11.4. Предприятието не посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период.

Тоест без нулеви редове в ГФО.

Както и да не забравяме, че статистическите форми на Баланс и ОПР в ГОД не са ГФО по СС1.
#19 | 25.01.2017, 17:31
Публикации: 207 / 40
мерси, Катя, за потвърждението
за нулевите редове го знам от много години, но си признавам честно, че ги махам само за отчети, които подлежат на одит, просто не умея лесен начин за преформатиране, а усилията да го направя ръчно са равностойни на съставянето на далеч по-сложен отчет, така че в този смисъл не спазвам съвсем изискванията за представяне
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група