Аз имам същият случай и смятам да подам Д1 за февруари, но това ще стане през март. Мисля, че  е все тая, дали ще се подаде или не-въпрос на решение
И при мен е така. Има нови формуляри и не е ясно дали до 31,01,2015 ще може да се подават по ел. път
а за IV-то тримесечие новите формуляри  дали ще може да се подават по ел. път?
Тепърва ще разберем какво значи:
Чл.4, ал. 1, т.7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества;
Няма задължение да се осигурява по ЗЗО:
ЗЗО Чл. 34. (1) Задължението за осигуряване възниква:

2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) по чл. 33, ал. 1, т. 3 - от датата на получаването на разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване;
Интересно ми е защо е нужен ДУК след като може да управлява като СОЛ

Осигуряване като СОЛ не е за управление, а за  трудова дейност:
Чл. 1. (1) (Задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД ,
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
чл. 4, ал. 3, т.2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;
Да. От АВ подават инфо до НАП, така че в НАП вече трябва да е ЕООД
За работодателите ще е добре, защото ще удържат данъка в един месец, а ще го внасят следващия /нещо като данъчен кредит/
Значи излиза, че вече ще изместваме Д6 и плащането с един месец
Щом се самоосигуряват в едно дружество, то във всяко следващо не са длъжни.
Аз имам същия случай, но с друга длъжност и когато го открих продължих да подавам Декл. 1 с верния код.
Благодаря ви. Да добавя и начислението: 602/499-123 лв. и изплащане 499/501-123 лв.
Здравейте колеги, правилно ли съм попълнил Д 1 за личен труд /123 лв./ на СОЛ в ЕООД?:
 т. 21-420 лв., т. 31-123 лв., т. 31А-0 лв., т. 34-420 лв. Д 6 няма, защото няма дължим данък.
Печалбата на фирмата няма общо с дохода на физическото лице. Държа да подчертая, че социалните се интересуват от брутни доходи, а не от осигурителни такива. Защото ако СОЛ не извършва личен труд, съответно не получава възнаграждение, а декларира осиг. доход като брутен, то тогава той ще се прибави към останалия, което не е редно. Аз лично в бележката пиша нула.
Ако СОЛ не извършва личен труд и не получава възнаграждение би трябвало бележката да е с нулева сума, защото те не се интересуват от осиг. доход, а от брутен доход
А, може ли по ел. път да сe подаде /коригира/декларация за първото тримесечие т.е. след изтичане на срока за подаването й
По 1.Да, но трябва и да има протокол от компетентен орган, че автомобила наистина е бракуван/морга и КАТ/
По т.2. и 3. /виж стандарт СС № 4 - ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИТЕ       НАЧИСЛЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА

      6.1. Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба.

  2. Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изведен от употреба, независимо от причините за това.

Предполагам, че автомобила е лек и ДДС-то не играе роля

Към irenabrili - аз винаги попълвам и останалите приложения по които има движение