Вече три пъти подавам заличаване и после подавам уж коректни данни.И като погледна  все се оказва ,че съм отбелязала ,че лицето няма 6 месеца стаж.А той си ги има. Накрая изтеглих НОИ-ската програма и вече един час попълвам един болничен.От 15 грешки ги сведох до 2.Изписва ми ,че не съм направила избор за вида правоотношение и за вида регистрация.Ами отбелязала съм ги-Безсрочен.Да ,ама все пише,че не е отбелязано.
И пак не съм сигурна,дали правилно чекнах в т.2.Чекнала съм пред т.2-относима към осиг.риск.
Има ли някой ,на който да са го приели?Дайте една снимка на попълнено удостоверение,на човек ,който има повече от 6 м.стаж
Толкова години подавам болнични и сега съвсем се омотах. :blush:
Освен да взема да ги занеса на място.


Отговор: От 1 юли 2019 г. отпадна изискването за деклариране от страна на осигурителите/самоосигуряващите се лица наличието на необходимия осигурителен стаж за придобиване право на парично обезщетение в удостоверения, приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО. Наличието на 6 или 12 месеца осигурителен стаж ще се определя служебно от НОИ. Само в случаите, в които лицата нямат необходимия осигурителен стаж, осигурителите/самоосигуряващите се лица са длъжни да отбележат това обстоятелство в т. 2 „Към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването лицето няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
Въпрос: Как следва да се попълват т. 2 и т. 3 относно осигурителния стаж от удостоверение, приложение № 9 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО след измененията от 1 юли 2019 г.

Отговор: От 1 юли 2019 г. отпадна изискването за деклариране от страна на осигурителите/самоосигуряващите се лица наличието на необходимия осигурителен стаж за придобиване право на парично обезщетение в удостоверения, приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО. Наличието на 6 или 12 месеца осигурителен стаж ще се определя служебно от НОИ. Само в случаите, в които лицата нямат необходимия осигурителен стаж, осигурителите/самоосигуряващите се лица са длъжни да отбележат това обстоятелство в т. 2 „Към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването лицето няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ……20…г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива необходимия осигурителен стаж през периода по болничния лист)“
или в т. 3 „Към деня на настъпване на бременността и раждането няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.
На ……20…г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива необходимия осигурителен стаж през периода по болничния лист)“  в зависимост от осигурения риск.
Когато е отбелязано, че лицето няма изискуемия осигурителен стаж към деня на настъпване на съответния риск, осигурителят/самоосигуряващият е длъжен да попълни датата, на която го придобива, когато тази дата е през периода по болничния лист, т.е. попълва последният ден, с който се придобива осигурителният стаж.
Самостоятелно работещият програмен продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данни от удостоверение, приложение № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО, който е публикуван на официалната интернет страница на НОИ е съобразен с описаните промени и при използването му за подаване на данни с удостоверение, приложение № 9 т. 2 и т. 3 се попълват по следния начин:
-    когато лицето няма необходимия 6-, съответно 12- месечен осигурителен стаж, това обстоятелство се отбелязва с маркер в едно от двете квадратчета, разположени в ляво преди текста на т. 2 и 3, в зависимост от осигурения риск;
-    в останалите случаи, т. е. когато лицето има необходимия 6-, съответно 12- месечен осигурителен стаж се отбелязва за кой от рисковете - временна неработоспособност или бременност и раждане се отнася удостоверението, като се маркира в едно от двете квадратчета с текст „Т. 2/т. 3 е относима към осигурения риск“, разположени в дясно след текста на т. 2 и т. 3. Отбелязването е необходимо за да се извърши в НОИ автоматичното определяне на необходимия стаж за съответния риск.
до 15.04.2017 г., когато детето навършва 1 г.
има го днес в държавен вестник обнародвано.
Не е лошо да скривате личните данни, когато публикувате документи.
Пример:
Изплатено възнаграждение на 05 юни 2015 г. за месец май на работещи по трудово правоотношение лица и дължимите осигурителни вноски са следните: за ДОО - 700,00 лв.; за ДЗПО в универсален пенсионен фонд - 80,00 лв.; за здравно осигуряване - 150,00 лв. Подадена е некоректно попълнена декларация обр. № 6 с грешка в т. 9 месец и година (попълнено е 04.2015 г., вместо 05.2015 г.) и грешка в т. 18 (попълнено е 16.06.2015 г. вместо 05.06.2015 г.):
Допуснатите технически грешки се коригират, като се подава  декларация обр. № 6 с попълнени:
1. В първата колона код за корекция „К”; код за вид плащане - 5 и същите некоректни месец (т. 9) и дата в полето на т. 18. В полетата на точки 10-17 се попълват нули.
2. Във втората колона код корекция – 0; код за вид плащане – 5 и коректните данни в полетата на точки 9-18.
може би производствена характеристика.
Въпрос: Имам ли право да получавам парично обезщетение за бременност и раждане до 410 календарни дни и за периода на отглеждане на малко дете до 2 годишна възраст, ако започна работа през тези периоди по втори трудов договор?

Отговор: Съгласно чл. 46, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане не се изплаща на лица, упражняващи трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство през периодите, за които са им издадени актове от здравните органи.

На основание тази разпоредба лицата, които продължават да упражняват трудова дейност, която е основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство, през периодите, за които са им издадени болнични листове за временна неработоспособност или бременност и раждане (за срок до 135 календарни дни), нямат право на парично обезщетение за тези периоди.

Когато обаче едно лице, осигурено по едно правоотношение или основание за осигуряване към деня на настъпване на риска, продължава да ползва отпуск за бременност и раждане и да получава обезщетение, има право да получава паричното обезщетение и за остатъка от периода след 135-я календарен до 410 календарни дни по заявление-декларация, Приложение № 2 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО в пълен размер по това правоотношение/основание, в случай че започне работа и по друго правоотношение/основание и не ползва отпуск по него.

Видно от гореизложеното, ако Вие получавате парично обезщетение по чл. 50, ал. 1 от КСО по заявление-декларация, Приложение № 2 за остатъка от периода до 410 календарни дни, няма проблем да започнете работа по друго правоотношение и да получавате в пълен размер паричното си обезщетение при бременност и раждане.

В случаите, когато майката ползва отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда и без да прекъсне неговото ползване, започне работа при друг работодател или възложител, обезщетението по чл. 53, ал. 1 от КСО – за отглеждане на малко дете следва да се изплаща в пълен размер до прекратяването или изтичането на отпуска за отглеждане на детето чрез работодателя, който го е разрешил.
Според мен си дължите обезщетение само за периода 01.04-30.04 независимо, че лицето има БЛ. Този БЛ би трябвало да няма 3 дни за работодателя и да се изплати изцяло то НОИ.

Точно така. А декларацията е за пероида от 01.04.2016 до 01.05.2016, разбира се, ако лицето не е започнало работа преди това.
датата на гражданския договор трябва да е 29.02