Тоест единствените приходи на лицето са приходите от лихви по лизинговите вноски, които лицето получава, лицето има финансови приходи?
Нямаше ли нещо такова, че наследниците не могат да се откажат да наследят ЕТ-то, а да наследят само имотите и колата на починалия, тоест че наследството е съвкупност от права и задължения, че не може да поемеш само активите на починалото лице.
И аз с въпрос оборотът ми е намалял с повече от 20% през месец април, но съм продала един скъп ДМА. Той включва ли се в оборота за мес. април или не, защото ако се включва в оборота, излиза, че оборотът ми се е увеличил, а не че е намалял. Същият въпрос имам и по отношение на програмата 60/40.
В Тази връзка и аз искам да попитам. През 2019 г. съм продала в ОЛХ старата си кола за 600 лв. и стария си диван за 180 лв. Аз мисля, че не трябва да подавам годишна декларация позовавайки се на необлагаемите доходи в чл.13 от ЗДДФЛ.
Правилно ли мисля?
Благодаря за отговорите.
Продаваме Земя - УПИ, която е купена през 2002г. Тогава не се е начислявало ДДС при сделките с УПИ. Сега вече при продажбата трябва да начисля ДДС. Въпросът ми е можем ли да продадем земята на загуба, тоест да си определим някаква продажна цена по която да я продадем или трябва да се съобразим с данъчната оценка или с нещо друго?
Мисля, че няма проблем, че се продава на загуба.
Може да подадете сега Д6 само със сумата на увеличението, но ще имате и лихва върху тази сума.
Благодаря, но при мен ситуацията е различна със ситуацията от линка, който ми изпратихте. Нямам ВОП, защото горивото е заредено в България и ф-рата ми е с 20% начислено ДДС. Мога да въведа някакъв номер на фактурата, но дали НАП като пуснат насрещна проверка няма да излезе, че няма такава ф-ра. На всичкото отгоре ще ми възстановяват ДДС и със сигурност ще съм на проверка от НАП.
Имам фактура за зареждане на гориво в България, издадена от австрийска фирма. Австрийската фирма има ДДС регистрация в България, а доколкото виждам има ДДС регистрация и в още няколко държави от ЕС. Номерът на ф-рата, която ми е издала обаче е с латински букви, тире и цифри. Според нашия ППЗДДС българските ф-ри трябва да са само с 10 цифри. Освен това и ДДС номерът се състои от BG и още 10 цифри, а не 9, както българските ДДС номера, но когато направя проверка ми дава валиден ДДС номер. Дали НАП ще ми признаят ДДС-то по тази ф-ра, най-вече ме притеснява номерът на ф-рата, че е с букви.
Този проблем с трудовата книжка и аз го имам. Не ми носи трудова книжка и казва, че там където е работил, фирма в друг град и по-точно в София са му плащали пари на ръка, не му били дали трудова книжка. Той е млад човека, но се съмнявам все да е работил без договор, мисля че ме лъже. Но на какво основание да откажа да му издам трудова книжка, нали все на първото работно място трябва да се издаде.
Българската фирма не начислява ДДС на румънската спедиция като посочва: Обратно начисляване на ДДС.
А фирмите с персонал, които обаче НЕ извършват дейността по чл.4 ЗМИП трябва ли да подават такива планове?
Новият срок за справките по чл.73 ЗДДФЛ важи ли за тези справки, които ще се подават за 2018г. през 2019г. или важи за справките за 2019г., които ще подаваме през 2020г.?
Да попитам и аз нещо относно дерегистрацията по ДДС. Фирмата притежава Земя, УПИ, купена без ДДС през 2000г., защото тогава доставката на Земя е била необлагаема доставка. Сега обаче продажбата на Земя, УПИ е обагаема доставка. Трябва ли при пререгистрацията да включвам земята в описа на наличните активи
За поток пристигания нищо не подавате, щом не сте достигнали прага. Подава се само за този поток, за който е достигнат прага.
Благодаря за отделеното време.
Основанието ми за корекзия според мене е следното - чл.111 ЗДДС гласи. Чл. 111. (1) (Към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване е ползвало данъчен кредит
и чл. 79 ЗДДС Корекции при унищожаване, липси и брак на стока или при доставка на стока или услуга
(3) За стоките и услугите, които са или биха били дълготрайни активи, за целите на ал. 1 и 2 лицето дължи данък в размер, определен по следната формула:
1. за недвижимите имоти:
а) за които при придобиването или изграждането е приспаднат изцяло данъчен кредит, тъй като лицето е възнамерявало да ги използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит:

ДД = НДДС x 1/20 x БГ, или
Основно се притеснявам сумата на ДДС-то, което трябва да внасям да не е много голяма,  затова искам да посоча възможно най-ниска цена на сградата в описа на наличинте активи. Най ме устройва варианта, ако мога да коригирам ползвания данъчен кредит при покупката на сградата по формулата в чл.79, ал.3 от ЗДДС.
Здравейте, предстои ми доброволна дерегистрация по ДДС. Имам налична сграда, която е придобита преди 18г., тогава е ползван данъчен кредит. Сега в описа, каква стойност да посоча? Пазарната цена, кой може да ми я определи, при лицензиран оценител ли трябва да отида или някой друг?
Ако посоча покупна цена, ще е много висока, ако посоча балансова стойност, последните 10 г. сградата не е използван и не сме й начислявали амортизацииа, а доста се е разрушила, така че и балансовата стойност е доста висока.
Мога ли да направя протокол за корекция на ДДС по чл.79, ал.3, т.1 както, ако я продадем и изберем да е освободена доставка?