Здравейте!
Въпросът ми е свързан с пълномощното за заявител, което се подава при подаване на Г2 в Търговския регистър в качеството на съставител. След справка на множество подадени ГФО-та от колеги в качеството им на съставители забелязвам, че изключително рядко се визуализират пълномощните, като приложени документи към заявлението. Има ли опция въпросните да се скриват от визуализация или просто не прикачват документа към приложението и ако е така, то как заявленията биват одобрени?
Следващия ми въпрос е свързан с декларацията по чл.13, ал.4, която в горе описаната ситуация би следвала да е от името на съставителя на ГФО, в качеството си на заявител, но от всички проверени отчети виждам всякакви комбинации от декларации, в т.ч. декларация 13.4 от управител, 2 деклрации от управител и съставител, декларация пт 13.4 + 13.5 и всички тези отчети са публикувани. Тук изразявам по-скоро възмущение отколкото въпрос!
Благодаря на всички включили се!
Здравейте!
Фирма има образувано изпълнително дело по повод неплатени публични задължения към НАП. Същата прави частични плащания по сметката за принудително събиране на публични вземания, веднъж по банков път и 2-ри път чрез виртуалния пос в сайта на НАП. Въпросните плащания не покриват никакви задължения.
Въпросът ми е тези плащания ръчно ли се разпределят по задълженията от публичния изпълнител, отговарящ за тях за да не са отразени все още в намалянето им?
Запознат съм с принципните постановки в указанието на НАП.
По скоро ме вълнува как стои въпроса със включването на прехождащ оборот от действащата нерегистрирана по ДДС фирма Б, в облагаемия оборот на фирма А, която е регистрирана по ДДС след, като тя започне дейност след нерегистрираната фирма, ако няма разстояние м/у дейността на двете дружества.
Здравейте, колеги!
Бихте ли ми помогнали с тълкуванието на следния член и по-точно, дали би имало негативни последици в следната хипотеза. Дружество А (регистрирано по ДДС) оперира в търговски обекти до 13.03. и същите не оперират за период от 2 месеца. Би ли имало негативни последици ако в обектите след отварянето им започнат да оперират други нерегистрирани по ДДС фирми и при приблизително достигане на 50хил. дейността на А се поднови в отделните обекти? При евентуална проверка ще се взима ли предвид оборота от нерегистрираните фирмите за целите на облагането им?
Благодаря на включилите се!
Изчилението ще е по-лесно, ако знаем размера на БТВ на лицето  :wink1:
Здравейте!
Възможно ли е да подам заявлението за упълномощаване на ел.подпис от името на мой клиент в ТД на НАП, ако имам изрично нотариално пълномощно за това?
Изискване от банка за предоставяне на потребителски кредит. Лицето е близко до собственика и той е съгласен с това упражнение.  :hmmm:
Здравейте! Възможно ли е подаването на осигурителна информация преди приключил месец за лице назначено по ТД? Т. е. днес да се подаде д1 за лице за целия м. ноември?
Здравейте!
Въпросът е елементарен, но се сблъсквам с него за 1-ви път.
Какво е необходимо за спиране на обезщетение по чл.54 от КСО на работник при прекратяване на трудовия му договор? Приложение №10 с маркиран раздел II и точка "11.Правоотношението  на лицето е прекратено" ли?
Изискват ли се някакви документи от майката за целта?
Благодаря на отзовалите се!  :good:
Здравейте!
Днескашната ми главоблъсканица е свързана със следния въпрос. Определя ли окончателен размер на осигурителен доход земеделски производител, който изварява лавандулов цвят получил от дейността си, без след това да реализира доход от него, а го съхранява за лична употреба?
Предварително благодаря на включилите се!
Ще използвам темата да попитам и още нещо.
Подавате ли и декларациите и протоколите в 2-ри вариант със закрити лични данни и какво правите за да отличавате редовните от тези със заличени данни?
чл. 13 (4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Към заявлението се прилага декларация, подписана от заявителя по чл. 15, ал. 1, т. 1, 2 и 3 или ал. 3, за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове.

чл. 15.(3) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обявяването в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на актовете по чл. 6, ал. 3 може да се заяви и от съставителя на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството с нотариално заверено пълномощно.

чл. 6. (3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Актовете по чл. 38, ал. 1, 3 и 5 от Закона за счетоводството се заявяват и представят за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по реда и в сроковете, предвидени в Закона за счетоводството.

Когато ГФО се обявява от ФЛ, съставител на ГФО, с КЕП на същото това лице, декларацията по чл. 13, ал. 4 се подписва от него, от съставителя на ГФО.

Моето тълкувание е аболютно идентично с вашето, но както виждате и по-горе има всякакви практики от подпис само на управителя до подаване на 2 декларации по чл.13, ал.4, та дори и ал.5, та се чудя дали аз не греша в действията си и в последствие това да е причина за отказ на подадената информация.
Благодаря ви за мнението!
Още 1 въпрос. Според вас би ли следвало от тази година да се подават и декларации със заличени лични данни в унисон с GDPR ?
Здравейте!
Знам, че въпросът е разглеждан многократно, но никъде не в цялост и в 1 насока.
Публикуване на ГФО в ТР от ФЛ съставител на отчетите с ел.подпис на негово име и ЕГН. За целта се прилагат отчетите, протокол за решение на общото събрание. платежно, пълномощно и декл. по чл.13, ал.4 от ЗТР.
Въпросът ми е при така описаната ситуация декларацията по чл.13 се подписва от заявителя- съставител на ГФО или от управителя на дружеството.
Предварително благодаря на всключилите се по темата!
Здравейте!
Имаме служителка, която започва работа при нас след като е пракратила правоотношението си с предишен работодател.
Старият работодател трябва да подаде промяна в обстоятелствата с прил.№10, докато ние трябва да пуснем ново приложение №10 на база входираното от нея прил.№8. Въпросът ми е от коя дата трябва да започне изплащането на обещетението? От датата на започване на трудовото правоотношение или от следващия ден за да има 1 отработен ден в осигуряване при нас.
Благодаря на отзовалите се ! :good:
Здравейте!
Въпросът ми е свързан със следната ситуация. Фирма Б закупува компютърна конфигурация, която от своя страна се фактурира на фирма А, заради ТО, която фирма А ползва. От своя страна фирма А префактурира конфигурацията 1:1 към Б. Паричния поток е от фирма А към доставчика и от фирма Б, към  фирма А.
Не мога да систематизирам как би следвало да отчета въпросната фактическа ситуация.
Благодаря предварително на отзовалите се!
И последен въпрос, тъй като мисля, че е проблем на програмата ми.
При извеждане на служебна бележка по чл.45,ал.1 и 2, т.4 от ЗДДФЛ, програмата включва и направените осигурителни вноски за месец 02  в т.2 като СОЛ.
В конкретика лицето има 39.62лв. осигурителни вноски за 02м по ТД и 127,70лв. за СОЛ.
Трябва ли да се сумират вноските за този месец и тези от СОЛ да присъстват в служебната бележка или е проблем на софтуера?
delphine искам да ти благодаря изключително много за подкрепата!
А следва ли да впиша и доходите от трудовия договор в колона 3 и съответно нормално ли е т.1 да ми излиза отрицателно число, в размер на авансовите вноски за СОЛ.
Благодаря за вниманието!
Здравейте!
Ще съм благодарен за асистенция по следния въпрос.
Лице, което е било СОЛ през месец януари и част от февруари, от февруари започва трудова дейност по ТД като се осигурява под максималния осигурителен доход. Трябва да подаде ГДД по чл.50 ЗДДФЛ заради продажба на 1 дял от 1 лев. Доходите по трудов договор се представят в пр.1, продадения дял в приложение 5, но въпросът ми е къде трябва да се представят платените осигуровки, като СОЛ  и следва ли изобщо да се представят?
Предварително се извинявам, ако въпроса е глупав и благодаря на отзовалите се!
В частност ДДС и включването на този вид приходи в справката декларация.
Според чл.25, ал.1, т.4 данъчното събитие е при получаване на парите, но не в този случай не мога да реша как да отразя дължимия данък в справката декларация, ако съм издал фактури в месеца, но не всички са платени.
Кой данъчен кредит би следвало да призная в справката-декларация, този по фактурите или този от получените пари, или 3-ти вариант разликата м/у 2-те?