Ще има да чакаш...
То ще мине срока на действие на мярката.
Има указание (силно казано) на страницата на НАП:

https://nra.bg/wps/portal/nra/kontrol/targoviya%20s%20goriva/Polzvane-na-otstupka-pri-zarejdne-na-gorivo-prez-2022/polzvane-na-otstupka-pri-zarejdne-na-gorivo-prez-2022#Polzvane-na-otstupka-pri-zarejdne-na-gorivo-prez-20225

Може да се вкл., според това, което четох и фактурите за компенсацията, но да се доначисли ДДС-то след това... с протокола върху данъчната основа, преди компенсацията...
Обаче, ако ги включите с нула пак сте в нарушение, защото не сте отразили вярно стойността им...
@Brinne
Затова смятам да ги осчетоводя с нулеви стойности във всички операции /Дт, Кт/, като с това целя:
1. Номерацията в дневниците да си е последователна
2. Нулевите стойности да не оказват влияние върху крайния разчет
... или греша ?

Не си представям да го направя за 100ци такива фактури... Това за мен е пълен абсурд. Аз няма да ги включа в дневника. Принципно имам автоматичен трансфер на фактурите за продажби към счетоводството, но тогава ми ги прехвърля с реална стойност на същите, което реално не ми трябва...
Според мен тези фактури не следва да се осчетоводяват, защото те се включват в обшия Протокол по чл.112 ал.9 от ЗДБРБ за 2022 година. Освен това там се начинслява ДДС-то върху стойността преди приспадане на 25-те стотинки компенсация. Отделно от това данъчната основа на компенсациите се посочва също отделно в отделен отчет в колона 11 или 17 на дневника за продажбите. Мисля, че би следвало да се елеминира (извади) сумата на продажбите, свързани с компенсацията от общия отчет за продажбите за месеца, защото тя влиза във фискалните отчети и ако се осчетоводи целия отчет ще се получи дублиране.
Колеги би било полезно за мен, а сигурно и за други да коментираме въпросния закон:

Закон за административното регулиране на икономическите дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход
: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=128654

А също и проектът на Наредбата: https://www.mi.government.bg/bg/discussion-news/proekt-na-naredba-s-koyato-se-opredelyat-reda-i-usloviyata-za-vodene-na-registar-na-licata-osashtestvyav-3580-m268-a0-1.html

Наредбата е на обществено обсъждане до края на 11.2018 година.

Е или не е, според вас, икономически обоснован този закон? Каква му е идеята?

Какви действия ще предприемете или сте предприели, за да изпълните изискванията по него?

В проекто-наредбата е записано, че същата влиза в сила от 28.01.2019.
Това означава ли, че реалните дейности по регистрация ще започнат от тази дата?
Какво се случва с дейността на едно лице, което все още не е лицензирано, а е подало документи за лицензиране?
Ще има ли или не право да работи, защото срокът за лицензиране е сравнително дълъг.

Вие сте!
За самоосигуряващите се важи месеца на издаване и спрямо него се подава в НОИ.
Видяхте ли, че администраторите на ЛД трябва да декларират кои са ДЛЗЛ?
 https://www.kik-info.com/novini/novini-i-akcenti/Predpriyatiyata-tryabva-da-deklarirat-v-KLZD-dlazhnostnite-litsa.137344.php


Според мен трябва да се иска съгласие. Все пак получаваме информация за лични / служебни телефони, мейли, имена, които са си лични данни, а няма принципно изискване по закон да ги придобиваме.
И на мен ми търси такова разрешение за достъп и не успявам да стигна до файла.  :blush:
Работник е в отпуск по болест до 19.04.2018. От 20.04.2018 има издаден нов първичен болничен лист с друга диагноза от болница. Трябва ли да се начисляват дни от работодателя? Моето мнение е, че няма прекъсване и трябва да приема, че  новият болничен лист е с продължение.
Благодаря предварително на всички включили се с мнение.
Щом има реализирани приходи и / или разходи не е без дейност.
С една дума аз до сега си го добавях към извънредния / ако има друг / и го заплащах. Продължавам по същия начин ...
Чудя се дали извънредният труд, който излезе, че не е извънреден  :blush: - в резултат на преизчисляване на нощния към дневен труд, освен добавка за положен нощен труд - друго за него дължи ли се? Или реално като извънреден се зачита само реално положения извънреден труд, извън преизчисления? Което би било логично, съгласно новите разпоредби.  :good:
Аз продължавам с моите саги, покрай горния случай.

Последния БЛ на лицето преди раждането / който е за общо заболяване / е от 06.10.2017-20.10.2017 г.

Обаче бебето се ражда преждевременно на 17.10.2017 г. и от болницата издават БЛ за раждане 42 дни до 27.11.2017.
Как да ги въведа тези БЛ?

/ старите са анулирани /.

Порових малко и си отговорих сама.
Първо пуснах заличаване на подадените, анулирани БЛ.
След това подадох двата БЛ - преди раждането / за общо заболяване / заедно с този за раждането, като в първия БЛ написах дните до 16.10., вкл. За БЛ за раждане попълних целия период, както си е посочен. Приети са. Надявам се и скоро да платят поне този за общо заболяване, че стана голяма каша.
Аз продължавам с моите саги, покрай горния случай.

Последния БЛ на лицето преди раждането / който е за общо заболяване / е от 06.10.2017-20.10.2017 г.

Обаче бебето се ражда преждевременно на 17.10.2017 г. и от болницата издават БЛ за раждане 42 дни до 27.11.2017.
Как да ги въведа тези БЛ?

/ старите са анулирани /.
В ТРЗ про на Микроинвест точно индивидуални графици няма по СИРВ. Иначе като съотношение качество-цена е чудесна програма. Актуализира се своевременно и адекватно.
Направете анекс към договора за заем и променете процента на лихвите. Високият процент, както по горе е коментирал колега, също може да се счита за отклонение от данъчното облагане, да не говорим, че може да е удобен цо някоя от страните.

Не трябва да има повече от 25% отклонение от пазарния лихвен процент, т.е. примерно лихвата по банков кредит за ЮЛ.
Здравейте!
Предстои ми защита на дипломна работа на тема Счетоводни аспекти на амортизацията". След като получих своята рецензия, срещам трудности при намирането на конкретните отговори. Бих искала да Ви помоля за помощ и някакви насоки в тяхното търсене? Поставените ми въпроси са следните:
1. Да се онагледи с примери проявлението на функциите на амортизацията - юридическа - подробно в кои нормативни актове се разглеждат темите за амортизацията, икономическа, финансова тези двете точки са ми еднакви - бих разгледала влиянието на методите на амортизация върху счетоводния финансов резултат - линеен и нелинейни методи   и фискална - може би тук трябва да се наблегне на разпоредбите по отношение на амортизациите в ЗКПО.
2. Кои са критериите за избор на функционалния метод за амортизиране на даден актив (метод на натовареността)? - може да зависи от вида на актива и участието му в дейността; евентуално може да е продиктувано от желанието да повлияем върху счетоводния ФР; може да има връзка и с евентуални бъдещи инвестиционни намерения; влияние върху общия обем на разходите; влияние върху цените на стоки / продукти
3. Какви нормативни възможности и  насоки съществуват за усъвършенстване на амортизациите? - виждам го във връзка с горните две точки