Малко ли Ви идват задължителните неща , че да се натоварвате и с това ? :smile1:

Ох, не ми се говори за задължителните неща, не само от гледна точка на GDPR-а. Но вече имаме няколко пациента, които меко казано се заяждат със служителите на регистратурата за неща от типа - как ще ми искаш лична карта ( същата съгласно указание на МЗ е необходима, както и всеки друг БЛД, за т.нар.чекиране на пациента), защо ИЗ стояло на бюрото на сестрата и т.н. Въпреки че разработих Инструкция с технически и организационни мерки за защита на ЛД съм много скептична, че ще се спазва от мед.персонал. Въпреки че подписаха декларации в качеството си на обработващи, за сега не виждам от тяхна страна осмисляне на важността и отговорността при обработване, съхраняване и т.н на личните данни.
Изключително полезна тема. Благодаря на всички за полезната информация, линкове и коментари.
Моят въпрос е следният: АЛД е лечебно заведение, което по силата на чл.9, параграф 2, буква З и параграф 3, както и на основание чл27-28 от ЗЗ обработва личните данни на пациентите. Тук мога да добавя още НРД, подзаконови актове на МЗ, указания и пр. но спирам. С две думи - пациентските данни обработваме на законово основание. Но - данните на пациента, като имена, ЕГН се ползват и за издаване на фактури на същите, при проверка от контролните органи също ще имат достъп до чувствителните лични данни и пр.
Мисля да изготвим една декларация, образецът да съдържа именно тези хипотези, да формулираме целите, както и категориите лица, които ще имат достъп до ЛД, срок за съхранение, начин на унищожаване, запознаване с правата на субектите...
Дали е удачно да включа следния текст:......запознат съм, че ЛД, свързани със здравословното ми състояние, се обработват от " Х" на законово основание.....Един вид като застраховка
Благодаря на всички за отговорите.
Съдружникът, който ще назначаваме на ТД, не се осигурява като СОЛ. Осигурявал се е по ТД, в друго дружество. В нашето той е само съдружник, участва със съответната дялова вноска в структурата на капитала.
Здравейте!
Въпросът ми е следният. ТД е ООД с двама съдружници, участващи в дяловия капитал, като следва 70/30%. В ТР като управител е вписан само единият от съдружниците, този със 70%. Сега искат да назнача другият съдружник на ТД, като организатор на производството, а не като управител. Аз на пръв поглед не виждам нормативна пречка за това, но все пак да го изкоментирам и с вас.
Благодаря предварително!
Благодаря Ви! Ще прочета ТР внимателно.
Здравейте.
Казусът ми е следният:
В предприятието ни предстои съкращаване на щата на служителка, която по трудов договор е назначена на длъжността специалист - ТРЗ. Едно лице е назначено, така че по смисъла на чл. 329 от КТ и съдебната практика в тази насока не е необходимо да извършва подбор работодателя. Причината за съкращаването е крайно належащото свиване на разходите поради лошото финансово състояние на предприятието.
Тъй като предприятието не може да остане без служител, извършващ тази дейност, длъжността ще се поеме от оперативната счетоводителка. И тук според мен идват проблемите:
1. Няма ли да се счита, че съкращаването на стажа е фиктивно, а не реално, и от това да сме уязвими от съдебно оспорване от страна на съкратената служителка?
2. Счетоводителката няма нищо против да поеме задълженията на ТРЗ, като за целта увеличаваме РЗ, запазва се работното време от 8 часа. Т.е няма да бъде по чл.110 от КТ, а ще променим длъжностната характеристика.
Като икономически ефект ще имаме редуциране на разходите с РЗ на съкратената служителка, но се притеснявам дали нормативно нещата са коректни.
Моля за коментари и съвет! Благодаря предварително!
Благодаря за отговора и вниманието!
Хубав ден Ви желая marpan_64!!!
Тук ще бъда по-подробна: правилно разсъждавате - след като 500 лева намалим с 25% признати разходи се получава сумата от 375 лв. Тя е под МРЗ (която уж е 460 лв. в момента) и не се дължат осигуровки, а само данък - 37.50 лв. След като няма осигуровки - има обезщетение за безработица.

Много Ви благодаря!!!
Данъкът следва ли да бъде удържан авансово от платеца, който е ЮЛ, или аз ще го декларирам с подаването на ГДД по ЗДДФЛ? Предполагам първото  :wink1:
Защо не Ви хареса отговора ми в другия форум?

Защо решихте, че не ми харесва? Напротив, от относително краткия ми опит в тези двата форума, съм останала с впечатлението, че давате наистина компетентни съвети и адекватни коментари.
Честно казано понякога ми идва в повече " вътрешно-ведомствения" хумор на редовните потребители под формата на спам. Не визирам Вас, държа да уточня.

Та поради тази причина исках да получа още мнение и коментари.
На 30.06 тази година трудовият ми договор бе прекратен на основание чл.325, т.3 от КТ. Имам правото на обезщетение за безработица, като в съответните срокове съм се регистрирала в АЗ и съответно съм подала заявлението и до НОИ за паричното възнаграждение. Предстои ми да сключа граждански договор, договор за поръчка по ЗЗД. Сумата на възнаграждението е 500 лв.
Въпросът ми са следният и ще съм ви много благодарна, ако ми помогнете:
1. Трябва ли да уведомявам Бюрото по труда за сключването на гражданския договор? Според мен не би следвало, защото осигуряване няма да започне, понеже след приспадане на НПР 25% сумата е под минималната работна заплата.
Моля за коментар и от вас!
Благодаря ви!!!
Ирена, много благодаря за отговора!
Относно спедиционния договор - аз мисля, че е сходен с комисионния, в частност притежава характеристиките на договора за поръчка. Съгласно легалната дефиниция на чл. 361, ал. 1 ТЗ спедиционен е договорът, с който спедиторът се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое име и за сметка на доверителя договор за превоз на товари. Спедиционният договор притежава основните характеристика на комисионния договор и в тази връзка законодателят указва, че за спедиционния договор се прилагат съответно правилата за комисионния (чл. 361, ал. 2 ТЗ). От своя страна, комисионният договор е разновидност на договора за поръчка, от което следва, че и спедиционният договор е вид договор за поръчка. Тук идва вече разликата, а именно, че предметът на спедиционния договор е по-тесен от този на комисионния. Чрез спедиционния договор могат да се сключват само договори за превоз на товари, а не всякакви сделки, както е при комисионния договор.
Счетоводно - въз основата на превозния договор фирмата превозвач ще ни фактурира транспортна услуга, но превозните документите, съпътстващи транспорта, на името на доверителя ли трябва да са или отново на нашата фирма? Не знам защо, но си мисля, че те трябва да са издадени на доверителя - товарителницата примерно.
Въз основа на спедиционния договор вече - ние фактурираме на доверителя всичко онова, което е описала Ирена.

Извинявам се, ако " тъпча" на едно място с въпросите си, но определено все още не ми се е изяснила картината относно този вид сделки и по-конкретно тяхното отчитане и осчетоводяване.

Много ви благодаря за указаната помощ.
Дали съм се ориентирала правилно:
Нашата фирма условно " Ф" ООД е комисионера/довереника или спедитора сключва спедиционен договор с комитента/доверителя условно фирма " К" ООД, с който спедиторът се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое име и за сметка на доверителя договор за превоз на товари.
Следва превозен договор между " Ф" ООД - спедитора/комисионера с фирма " Е" АД, която е транспортна фирма, превозвача. Тук следва фактура за " транспортна услуга" издадена от " Е" на " Ф".
След това " Ф" ООД - спедитора фактурира транспорта на " К", като данъчната основа включва данъчната основа по първата сделка  плюс уговореното възнаграждение / комисионната/ .
Данъкът е 20%, сделката е в страната.

Ох, май съвсем се обърках, ако някъде/всякъде греша, моля да маркирате....
Здравейте! Току що се регистрирах във форума и искрено се надявам да получа вашия компетентен съвет и коментар.
Водя счетоводството на фирма, която се занимава с търговия на едро на резервни части, гуми, масла и пр. Днес управителят на фирмата ми звънна и каза, че има намерение да извършва спедиция, поне така се изрази. Ще търси фирми, които имат нужда от транспорт и ще уговаря такъв с други фирми, които извършват транспорт. Самият той няма транспортни средства, за да може да фактурира транспортна услуга. Всичко това ще бъде обвързано с договори между трите фирми. Транспортът ще се реализира на територията на страната.
Въпросът ми е: как следва да се осъществи фактурирането на такава услуга от наша страна, какъв ще бъде предмета на сделката? От фирмата превозвач ние ще получим може би фактура за транспортна услуга, но какво следва да фактурираме на фирмата, на която ще се превозва товара.
В кои нормативни актове, освен ТЗ, да прочета как става цялото отчитане и с какви съпътстващи документни следва да  е придружена сделката. До сега не съм се занимавала с такъв тип сделки и тяхното отчитане, ще ви бъда благодарна, ако ми дадете насоки.