Здравейте, как ще подавате декларацията по чл.50, по електронен път или на хартиен носител? Питам, защото аз подавам по електронен път с електронен подпис. В образец 2005 обаче, не фигурира въпросната декларация от другият родител, КОГАТО се подава чрез електронен подпис. Затова аз я попълвам отделно ДЕКЛАРАЦИЯТА от другият родител и я прикачвам заедно с със служебните бележки. За целта в самият образец (2005), в част 3 си посочвам по т.1 1 бр. декларация (в декларацията от другият родител информацията и при мен е за две деца). После в част 3 на самата декларация пО чл. 50 в т.17 (други документи или копия от тях) си отбелязвам общият брой на допълнителните документи, като там имам в предвид и тази декларация от другият родител.
Благодаря за бързият отговор, но се чудя дали тогава не трябва да се подава декларация по чл.92 (образец 1010 А) за фирми без дейност. Понеже се хващам за новите промени в Закона за счетоводството и по конкретно: чл.17, ал.2" Алинея 1 може да не се прилага за годишните финансови отчети на едноличните търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване по реда на чл. 3, ал. 4, и за микропредприятията по чл. 19, ал. 2, които не са осъществявали дейност през отчетния период. В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия." В декларация по чл. 92 от ЗКПО (образец 1010 А) се записват съставителите на финансови отчети и по-конкретно има възможност да се отметне, че съставител е собственика или съдружника.
Също чета ЗКПО: Чл. 92. (1) Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък." и Чл. 2. (1) Данъчно задължени лица са: т.3. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски стопани, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - за данъците, удържани при източника и в случаите, определени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица; ЗДДФЛ -Чл. 26. (1) Облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър."
Здравейте, ЕТ не осъществява дейност от няколко години. Във връзка с това освен декларация за неактивност към НСИ, длъжно ли е да подава декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ или по чл.92 ( образец 1010а )по ЗКПО? Благодаря предварително на отзовалите се.
Благодаря за бързият отговор. Спорен ден.
Да, безспорно според ЗДДФЛ се приравнява на трудово взаимоотношение, но чета различни коментари и се обърквам, защото някой смятат, че трябва в ГДД да се отбележи, облигационно взаимоотношение, защото другото е за хора, назначени по трудов договор. Според НАП също трябва да се посочи, че съставител е физическо лице и взаимоотношението е облигационно. Всеки тълкува по различен начин нещата, аз лично се обърках какво да пиша. Излиза, че когато лицето е собственик и управител на дружество, което е счетоводно предприятие и се самоосигурява чрез дружеството и има личен труд в същото, трябва да пише като съставител себе си и това, че е в облигационно взаимоотношение, а ако положението е същото, но лицето е без личен труд, като съставител трябва да пише фирмата. На мен ми  звучи доста нелогично, нали идеята е да няма прикрити данъци.
Здравейте, а ако лицето е собственик и управител на счетоводна фирма, без назначен персонал, СОЛ е и има личен труд, тогава за съставител кой трябва да отбележи - физическото лице или счетоводното предприятие? Ако трябва да се отбележи физическото лице за съставител, то какво ще е взаимоотношението с предприятието, защото то не е трудово, но не е и точно облигационно, а друга опция няма. Благодаря на отзовалите се.
Просто лицето иска да му се води още професионален стаж, независимо, че отговаря на изискванията. Значи да разбирам, че за да се води на лицето професионален стаж трябва задължително да се самоосигурява, а не да е по ДУК?
Много благодаря за отговора. :good:
Благодаря за отговора, ама нали лице, което е управител на счетоводно предприятие трябва да отговаря на изискванията на ЗС за съставител на финансови отчети, което пък от своя страна може би означава, че ако същото това лице е по ДУ в това счетоводно предприятие и е съставител на финансови отчети, би трябвало да му се води и професионален стаж.
Само да допълня, че физическото лице ще е с ДУК и ще се осигурява по този ДУК, няма да се самоосигурява.
Здравейте, лице, което е пенсионер предстои да стане собственик и управител на ЕООД, което е регистрирано през 2010 г. и има назначени лица. Въпросът е може ли това лице да се самоосигурява върху минимума и да му се плащат само здравни осигуровки, тъй като е пенсионер? В дружеството и за напред ще има назначени лица по трудови договори? Благодаря на отзовалите се :)
Здравейте,
на физическо лице, което е управител и едноличен собственик на капитала на счетоводно предприятие (ЕООД), което лице същевременно е и съставител на финансови отчети, води ли се професионален стаж в областта на счетоводството и как се доказва този стаж? Благодаря предварително на отзовалите се! :smile1:
Много благодаря. Желая ви приятен ден :wave:
Тъй като 01.12.2013г. е почивен ден, аз си мисля, че ако освободя лицата от тогава,( ако някой ден имам проверка), би могъл да възникне проблем, но не съм сигурна.
Все пак благодаря за бързите отговори. :smile1:
Здравейте. Трябва да освободя няколко работника от дата 01.12.2013г., но като ден, се пада в неделя. Въпросът е с каква дата да освободя хората, така, че да им внеса осигуровки само за м.11., защото ако ги освободя от 02.12.2013г., мисля, че трябва да им внеса осигуровки за 1 ден, а не трябва да е така-трябва да внеса осигуровки за целият м.11, без да обхващам декември.
Предварително благодаря. :smile1: