Чл. 111

21.05.2014, 12:21 46223 54

#20 | 21.05.2014, 12:21
Публикации: 3145 / 254
С кой код е подадено уведомлението?
#21 | 21.05.2014, 12:50
Публикации: 12096 / 2224
Продължаване на допълнителен трудов договор при прекратяване на основния

Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Трудово право
   При нас работи лице по втори трудов договор - чл. 111, във вр. с чл. 68, ал. 1. т. 1. от КТ. Основният трудов договор при другия работодател е прекратен на 31.08.09 г.. Трябва ли вторият трудов договор (при нас) да се прекрати и да се подаде уведомление за нов - на 8 ч. работен ден, който на практика става основен? И как това ще се отрази в трудовата книжка? Или УП 3?

   Прекратяването на основния трудов договор при друг работодател няма отношение към трудовото правоотношение по трудовия договор за допълнителен труд при друг работодател. Поради това не съществува задължение за прекратяване на допълнителния договор поради прекратяването на основния трудов договор. Задължението за уведомяване на ТД на НАП и ТП на НОИ за прекратяването на трудовия договор и на осигуряването по него е на работодателя, който е прекратил договора.
По отношение промяната на допълнителния трудов договор, тя трябва да бъде уредена с допълнително споразумение на страните по него. С това споразумение страните могат да уговорят друг вид на договора, продължителността на работното време, новото трудово възнаграждение, както и всички други условия за изпълнението на договора. За тези условия се уведомява ТП на НАП, тъй като се променят осигурителните условия по договора.
Прекратяването на основния трудов договор при първия работодател се отразява от него в трудовата книжка. В нея се отбелязва придобитият по този договор трудов стаж и осигурителен стаж. Трудовата книжка се предава на втория работодател, който отбелязва в нея нужните данни, включително началната дата, от която започва да тече трудовият стаж при този работодател. Докато лицето е работило на пълно работно време по основния трудов договор при първия работодател, по допълнителния трудов договор не му се начислява трудов стаж. Осигурителен стаж се начислява само ако трудовият договор за допълнителен труд е за работно време най-малко три часа. Този осигурителен стаж се вписва в удостоверение по образец УП 3. Удостоверението се издава при прекратяване на трудовия договор с втория работодател. Трудовият и осигурителният стаж по станалия вече основен трудов договор с втория работодател се изчисляват и вписват в трудовата книжка при прекратяване на този трудов договор.
С други думи, вторият работодател издава удостоверение УП 3 за осигурителния стаж по допълнителния трудов договор и отделно от това заверява трудовия и осигурителния стаж по допълнителното трудово правоотношение, придобити след датата, на която е бил прекратен първият трудов договор.
Ще напомним, че зачетеният на основание чл. 9, ал. 8, т. 1 от КСО допълнителен осигурителен стаж, вписан в издаденото удостоверение УП 3, се зачита само за пенсия.
#22 | 21.05.2014, 12:53
Публикации: 214 / 5
Уведомлението до НАП с основание 11.
#23 | 21.05.2014, 13:07
Публикации: 214 / 5
delphine,
след това тълкование на нормативната база, предното ти предложение става ... удобно!  :smile1:
Макар че в стр. на МТСП по разл. поводи твърдят, че прекратяването на осн. ТПО означава отпадане на основанието по чл.111 и автоматично - че вторият ТД трябва да бъде прекратен ...
#24 | 21.05.2014, 13:10
Публикации: 5497 / 372
delphine,
след това тълкование на нормативната база, предното ти предложение става ... удобно!  :smile1:
Макар че в стр. на МТСП по разл. поводи твърдят, че прекратяването на осн. ТПО означава отпадане на основанието по чл.111 и автоматично - че вторият ТД трябва да бъде прекратен ...

По отношение промяната на допълнителния трудов договор, тя трябва да бъде уредена с допълнително споразумение на страните по него. С това споразумение страните могат да уговорят друг вид на договора, продължителността на работното време, новото трудово възнаграждение, както и всички други условия за изпълнението на договора. За тези условия се уведомява ТП на НАП, тъй като се променят осигурителните условия по договора.

Пак не ти върши работа, защото не можеш да подадеш промяната от януари 2014.

р.р. технически дори и да стане с ДС, ТД ще си виси в СУП-ата с основание 11 и при прекратяването ще трябва със същото основание да се подаде У-нието
#25 | 21.05.2014, 17:31
Публикации: 12096 / 2224
Обстоятелствата, за които ще се уведоми НАП са единствено промяна на длъжността и срока на договора / съгласно указанията за попълване на уведомлението / и ако те не се променят няма какво да се обявява чрез уведомление.  В питането нямаше посочени такива обстоятелства, които ще се променят, а само това , че договорът става основен. :smile1:
#26 | 21.05.2014, 21:07
Публикации: 3145 / 254
През м.05,2007 назначаваме служител по втори трудов договор (чл.111 от КТ).На 01.06.2007 той прекратява трудовото си правоотношение с основния работодател.Уведомява ни за това през м. юли. Трябва ли да прекратим настоящия трудови договор и да подпишем нов - основен?Как да го въведем в персоналния регистър за м. 06 като втори или като основен ТД?
   13-07-2007   
         Eмил  Мирославов - Директор Дирекция "Трудово право и обществено осигуряване"   Отговор


От данните в запитването Ви е видно, че по време на изпълнение на допълнителния трудов договор по чл. 111 от КТ се е прекратил основния трудов договор на лицето. Поради тази причина Вие поставяте въпроса за прекратяване на договора по чл. 111 от КТ и сключване на нов трудов договор или за сключване на допълнително споразумение.
При сключване на договор по чл. 111 от КТ работодателят не извършва вписвания в трудовата книжка на работника, тъй като в нея е вписано възникването на основното трудово правоотношение и тя не е приключена. Поради тази причина сключването на договор по чл. 111 от КТ не се вписва в трудовата книжка, а за периода на работа по такъв договор работодателят издава удостоверение УП-3. Това означава, че при липса на първоначално вписване в трудовата книжка работодателят по договор по чл. 111 от КТ не може да вписва промяна, дори и след прекратяване на основния трудов договор.
В КТ липсва изрична разпоредба, която в случай на прекратяване на основния трудов договор, да регламентира автоматичното превръщане на допълнителния трудов договор по чл. 111 от КТ в основен. Кодексът на труда съдържа само разпоредба, която определя, че по смисъла на кодекса основно трудово правоотношение е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд /т. 12 от Допълнителните разпоредби на КТ/.
Предвид горното договорът по чл. 111 от КТ следва да бъде прекратен, след което да се сключи нов основен трудов договор.СН/
#27 | 21.05.2014, 22:01
Публикации: 12096 / 2224
 Мисля, че от до тук изказаните мнения е сигурно едно - няма законово уредена процедура във връзка с питането в темата. Няма смисъл всеки да цитира някого с идеята това да е правилното мнение . Дори и в отговори на НАП по разни въпроси сме намирали двусмислено изразена позиция , за да бъде прикрита липсата на такава. Със сигурност сред основанията за прекратяване на ТД в Кодекса на труда не намирам такова , което да е свързано с прекратяване на договора в случай, че той е станал основен / а е бил втори / . Дори и без ДС , а само с промяна на кода за вид осигурен в обр.1 смятам, че въпросът би бил решен . И всички тези идеи за прекратяване или не са само заради това да подадем обр.1 с код 01 вместо 04 .
Не искам да вземам отношение към това дали да четем или не някого .
#28 | 22.05.2014, 09:34
Публикации: 3145 / 254
Опитай се да подадеш уведомление за ДС и да видиш дали ще стане с промяна на основанието и тип на документа.  :wink1: Няма как да стане това. Опитай и сподели, но преди това и направи справка в НАП за състоянието на трудовите договори  :smile1:
На какво основание втори работодател, който до момента не е писал в ТК ще започне да прави записи? На основание ДС?

http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=5348.0

http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq.asp?qid=52039

#29 | 22.05.2014, 09:52
Публикации: 12096 / 2224
Опитай се да подадеш уведомление за ДС и да видиш дали ще стане с промяна на основанието и тип на документа. 

Споделям - с допълнително споразумение съм променяла основанието на ТД и съм подавала уведомление , което е и прието . В справката за трудовите договори в НАП ТД беше с код 01 , както беше променен с ДС. Имаше една тема, в която бях писала за това по друг повод, но сега не мога да я намеря.

Само да допълня, че това не е обстоятелство за деклариране с уведомление, но съм го направила с цел лицето да има правилния код в НАП. Питащата би могла само да коригира обр.1 в частта на вид осигурен като се има пред вид, че не би могла да подаде уведомление със задна дата. По същество това не е обстоятелство за деклариране .
#30 | 22.05.2014, 09:55
Публикации: 5497 / 372
Споделям - с допълнително споразумение съм променяла основанието на ТД и съм подавала уведомление , което е и прието . В справката за трудовите договори в НАП ТД беше с код 01 , както беше променен с ДС. Имаше една тема, в която бях писала за това по друг повод, но сега не мога да я намеря.

Аз преди няколко месеца се опитах да прекратя договор с основание 01 /в СУП-ата/. Върна ми, че основанието е грешно.
Отидох на място да подам прекратяването и познайте какво е било основанието на ТД? 11! Някоя колежка преди мен е променила основание с ДС, в СУП-ата беше с 01, но не ми прие прекратяването с 01!
#31 | 22.05.2014, 09:56
Публикации: 3145 / 254
Споделям - с допълнително споразумение съм променяла основанието на ТД и съм подавала уведомление , което е и прието . В справката за трудовите договори в НАП ТД беше с код 01 , както беше променен с ДС. Имаше една тема, в която бях писала за това по друг повод, но сега не мога да я намеря.

Не мога да хвана вяра, че с ДС си променила и са ти приели уведомлението в системата на НАП от ДОПЪЛНИТЕЛЕН да стане ОСНОВЕН.  :noexpression:  и да е променено основанието на ТД
#32 | 22.05.2014, 09:57
Публикации: 12096 / 2224
Не мога да хвана вяра, че с ДС си променила и са ти приели уведомлението в системата на НАП от ДОПЪЛНИТЕЛЕН да стане ОСНОВЕН.  :noexpression:

Съжалявам за което , но би могла да опиташ . :smile1:
#33 | 22.05.2014, 10:03
Публикации: 12096 / 2224
#34 | 22.05.2014, 10:05
Публикации: 3145 / 254


Делфинче, тук не става въпрос за промяна от срочен към безсрочен, а от допълнителен към основен. Това са съвсем различни неща, мила :)
#35 | 22.05.2014, 10:10
Публикации: 12096 / 2224
И в двата случая имаме промяна на основанието на ТД независимо от разликата в същността на договорите. Нали въпросът беше дали може с ДС да променим основанието на договора - да, може .
#36 | 22.05.2014, 10:13
Публикации: 5497 / 372
Технически може и да може!
Но за последстията от това можене, писах предния си пост.
#37 | 22.05.2014, 10:14
Публикации: 12096 / 2224
Не виждам да има никакви последствия от това, Далила.  Точно обратното - системата правилно отразява новия вид на договора и прекратяването става пак с новия вид на договора . :smile1:
#38 | 22.05.2014, 10:16
Публикации: 3145 / 254
ОК! Спирам да пиша по тази тема. Не ми се спори.
Всеки сам избира как да работи и дали иска да има проблеми в ПР. Аз лично за мен съм избрала. Да работа така, че като си направя справка всичко да ми е точно.
И за последно само ще те попитам едно нещо. Според теб ДС-то документ ли е за да започнеш да правиш записи в ТК за начало на ТД?
#39 | 22.05.2014, 10:17
Публикации: 5497 / 372
Не виждам да има никакви последствия от това, Далила.  Точно обратното - системата правилно отразява новия вид на договора и прекратяването става пак с новия вид на договора . :smile1:

Това не е вярно!
Явно не си ме чела по-горе!

Че не мога да прекратя договор не е последствие?
Или губенето на време да ходя в НАП, или да хабя нерви, защо ми отхвърля у-нието, не е последствие?
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група