Годишният финансов отчет на микропредприятията – съдържание и публикуване

16.02.2017, 19:42 121524 93
0 Потребители и 2 Гости преглежда(т) този раздел.

16.02.2017, 19:42
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта
Микропредприятията представляват над 90% от предприятията в България и затова обръщаме специално внимание на минималните изисквания към съдържанието и публикуването на техните отчети, когато те са съставени на база на Националните счетоводни стандарти.

По предложения на много наши потребители приоритетно за годишното счетоводно приключване на 2016 година създадохме в платформата КиК Инфо ново онлайн приложение ГФО на микропредприятие, което отговаря на изискванията, залегнали в Закона за счетоводството и СС 1 – Представяне на финансови отчети.

Чрез приложението ГФО на микропредприятие можете да изготвите:
  • Съкратен баланс на микропредприятие;
  • Съкратен ОПР на микропредприятие.
Формите са съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и СС 1 – Представяне на финансови отчети. Предвидени са и необходимите кратки допълнителни оповестявания по СС 1 за микропредприятие. Предвидихме и титулна страница с пояснения към Търговския регистър при публикуването.
Категорията на предприятието се определя по критериите на чл. 19 от Закона за счетоводството. Можете да ползвате следната проверка за определяне на категория предприятие по Закона за счетоводството.

Минимално съдържание на отчета на микропредприятие, прилагащо НСС
 
Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели, съгласно чл. 29, ал. 4 от ЗСч. Тоест за тези предприятия отпадна задължението да съставят приложение с оповестяванията по всеки един от счетоводните стандарти. (Съгласно чл. 29, ал. 5 алинея 4 не се прилага за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятие.)
Това бе едно от най-защитаваните облекчения  от страна на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия. Асоциацията бе поканена и участва в Работната група към Министерството на финансите при транспонирането на Директива 2013/34/ЕС в националното законодателство и създаването на новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г.

АССП представи множество свои становища и проведе редица срещи, за да убеди законодателя максимално да бъдат използвани всички предвидени в евродирективата възможности за облекчаване на отчетността на най-малките предприятия. Като несъмнен успех за АССП в услуга на всички счетоводители, счетоводни предприятия и микропредприятия бе отпадането от ГФО на въпросното задължително приложение с оповестяванията за микропредприятията.

Внимание! За първи път в българското счетоводно законодателство се дава възможност на предприятия, които не са еднолични търговци, да не съставят приложение. Това облекчение засяга най-голямата категория предприятия – тази на микропредприятията (с изключение на инвестиционните и финансовите холдингови дружества).
Съгласно т. 16.24. от СС 1 микропредприятията, избрали да съставят съкратен баланс в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят баланс, който съдържа най-малко информация по раздели, обозначени с букви от Приложение № 1 към СС 1.

Съгласно т. 20.4. от СС 1 микропредприятията, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят отчет за приходите и разходите, който съдържа най-малко следните статии:
Статия 1: Нетни приходи от продажби.
Статия 2: Други приходи.
Статия 3: Разходи за суровини, материали и външни услуги.
Статия 4: Разходи за персонала.
Статия 5: Разходи за амортизации и обезценки.
Статия 6: Други разходи.
Статия 7: Разходи за данъци.
Статия 8: Финансов резултат (печалба или загуба).


Обръщаме внимание, че използваният израз "най-малко" означава, че формите могат да съдържат и повече информация, която е предвидена в приложенията за баланс и отчет за приходите и разходите в СС 1. Нещо повече, съгласно т. 11.2. от СС 1 по-подробно подразделяне на статиите е допустимо, при условие че се спазва структурата на съответната форма. Нови статии могат да бъдат създавани, при условие че съдържанието им не е отразено в съществуваща статия.

Без нулеви редове

Следва да се отбележи, че съгласно т. 11.4. от СС 1 предприятието не посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период. Тоест изготвените баланс и отчет за приходите и разходите не следва да съдържат нулеви редове.

Кратки оповестявания под линията на баланса

Съгласно т. 24.3. от СС 1 микропредприятията могат да не оповестяват цялата информация, изисквана от стандарта, при условие че условните задължения по т. 24.2, буква "г" и предоставените аванси и кредити по т. 24.2, буква "д", както и информация относно придобиването на собствените им акции, изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е оповестена в бележка под линия към баланса на предприятието. В случаите на придобиване на собствени акции микропредприятията оповестяват:
а) причината за придобиването;
б) броя и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените собствени акции през отчетния период, както и частта от записания капитал, която те представляват;
в) насрещната престация при придобиване или прехвърляне на собствени акции, когато то е възмездно;
г) броя и номиналната стойност на притежаваните собствени акции, както и дела, който те представляват в записания капитал.


Всичко гореспоменато е предвидено в новото Приложение за съставяне на ГФО на микропредприятие.

Без доклад за дейността

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗСч микропредприятията, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не изготвят доклад за дейността, при условие че информацията относно придобиването на собствените им акции, изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е оповестена в приложението към годишния финансов отчет или в бележка под линия към съставения счетоводен баланс. Това не се прилага за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятия.

Можете да използвате следната онлайн проверка за задължителен одит - актуализирано приложение в платформата КиК Инфо.

Може да се публикува само баланс
 
Съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗСч малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността. Предвид това, че § 3 от допълнителните разпоредби на закона, казва че микропредприятията, извън облекченията за тях по този закон, се третират като малки предприятия, то посоченото облекчение важи и за тях. Тоест микропредприятията, които не подлежат на одит, могат да публикуват само баланс.

Информация за разпределението на печалбата – незадължителна

По аргументът на противното от чл. 38, ал. 5 от Закона за счетоводството за микропредприятията, които не са предприятия от обществен интерес, вече не е задължително да публикуват информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година. Но все пак дори и за тези дружества остава публикуването на протокола с приемането на ГФО на предприятието на годишното ОС.

Срокът за публикуване на ГФО е 30 юни на следващата година, както следва:

1) за всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър;
2) за ЮЛНЦ със статут в обществена полза – чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3) за останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет.
#1 | 17.02.2017, 11:03
Публикации: 1 / 0
При разпечатването на документите в счетоводния баланс ми даде грешка в сумата на актива и пасива за 2016 г. Сумата е натрупана двойно.
#2 | 17.02.2017, 11:56
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта
Здравейте, правихме корекции от сутринта и този проблем е решен. На екран излизаше коректно, но в ПДФ натрупваше стойностите...

Благодаря, че писахте!
#3 | 21.02.2017, 17:43
Публикации: 13 / 0
Всичко е прекрасно и светът е розов, но имам и такива два микрона които вече подадох.Обаче на сайта на статистиката никой не те пита микро ли си макро ли си?
Пердашиш си справките там наред!!!
#4 | 22.02.2017, 11:12
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта
Това приложение е за ГФО по НСС, а не за ГОД за статистиката. ГФО и ГОД са два различни отчета по различни нормативни актове.
#5 | 22.02.2017, 11:14
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта
Освен това, в ГОД-а микропредприятията могат да не попълват: Отчет за собствения капитал, Отчет за паричния поток, Справка за (нетекущите) дълготрайни активи в ГОД за НСИ. Тоест ГОД може да бъде подаден и без тях и системата на НСИ го приема.
#6 | 27.02.2017, 08:44
Публикации: 9542 / 1623
Здравейте,
бих искала да попитам има ли възможност в титулната страница на ГФО горе срещу името на предприятието да се визуализира и ЕИК ?
#7 | 27.02.2017, 18:30
Публикации: 9542 / 1623
Намерих начин да го направя . :smile1:
#8 | 28.02.2017, 14:37
Публикации: 7 / 2
Здравейте,

Отдолу в приложението има като опция за маркиране следния текст:

За 2016 година предприятието не подлежи на задължителен финансов одит и при спазване изискванията на чл. 47, ал. 1 от Закона за счетоводството не е задължено и не изготвя доклад за дейността.

Този чл. 47 обаче не  се отнася за случая, вероятно е техническа грешка в цифрите :)
#9 | 28.02.2017, 17:46
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта
Здравейте, за чл. 42, ал. 1 става въпрос. Техническа грешка е и го поправихме. Много благодаря за отбелязването.

Включихме и ЕИК в титулната страница.   
#10 | 28.02.2017, 19:08
Публикации: 9542 / 1623
Благодаря , да сте живи и здрави за усилията, които полагате. :smile1:
#11 | 02.03.2017, 15:14
Публикации: 13 / 1
Освен това, в ГОД-а микропредприятията могат да не попълват: Отчет за собствения капитал, Отчет за паричния поток, Справка за (нетекущите) дълготрайни активи в ГОД за НСИ. Тоест ГОД може да бъде подаден и без тях и системата на НСИ го приема.

С кой документ микропредприятията се освобождават от попълване и подаване на горните справки на ГОД (по чл. 20,ал. 4 от ЗСт)   в НСИ?
#12 | 02.03.2017, 20:07
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта
Това е указано на съответните справки от комплекта на ГОД. Самите формуляри от ГОД се определят със съвместна заповед на председателя на НСИ и изпълнителния директор на НАП, която се обнародва в Държавен вестник, в съответствие с чл. 20, ал. от Закона за статистиката.
#13 | 06.03.2017, 21:29
Публикации: 100 / 14
Искам да попитам за ЕТ без дейност подава ли се нещо в статистика, имам предвид декларация за неактивност?
#14 | 07.03.2017, 09:44
Публикации: 9542 / 1623
Искам да попитам за ЕТ без дейност подава ли се нещо в статистика, имам предвид декларация за неактивност?

Да, подава.
#15 | 09.03.2017, 16:11
Публикации: 1 / 0
Здравейте,
Бих искал да попитам, като представляващ  ЕООД и Фондация, неактивни през 2016г. – как да попълня съкратен Баланс (необходим като минимум за ГФО) и ако не пиша нули, какво се очаква от мен да впиша? Фирмата никога не е извършвала дейност и има само 10лв. учредителен капитал по набирателна сметка.
Също така, според закона - къде в интернет бих могъл да публикувам ГФО за неактивната Фондация в частна полза и дали само съкратен баланс е достатъчен?
Най-сърдечни благодарности в аванс!
#16 | 10.03.2017, 16:39
Публикации: 9542 / 1623
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19899.msg119591/topicseen.html#new

Ако отговаряте на критериите за микропредприятие - да, Баланс е достатъчен.
Напишете в Гугъл "Публикуване на ГФО в интернет" и ще получите доста резултати - изберете си.
#17 | 16.03.2017, 14:16
Публикации: 25 / 5
В АП микропредприятието трябва ли да публикува решенията на ОС за разпределения на дивиденти през годината?
#18 | 16.03.2017, 14:44
Публикации: 2499 / 283
Не бих публикувала такова нещо.
#19 | 17.03.2017, 08:26
Публикации: 27 / 6
Здравейе!
Опитвам се да ползвам приложението за съставяне на ГФО на микропредприятия. Искам да попитам къде да включа увеличението на незавършено производство? Може би в нетните приходи от продажби?
Има ли начин за съсзаване на допълнителни редове в баланса и ОПР? Ако има -  какъв е той?
В момента тук са: 0 Потребители и 2 Гости
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове