За електронните магазини и декларирането им в НАП до 29 юни (допълнена)

06.12.2018, 22:51 110579 28
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

06.12.2018, 22:51
Публикации: 521 / 189
Администратор на сайта
По смисъла ЗДДС и Наредба Н–18 "електронен магазин" е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.

Последните промени в Наредба Н–18 изискват лице, което е задължено да издава касови бележки, и което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин да подаде информация по електронен път с електронен подпис по реда на ДОПК чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33. Това важи независимо дали лицето използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет.

Изключение: Електронните магазини, които нямат задължение да издават касов бон, не са задължени да се обявят в НАП. Това се потвърждава от отговор на НАП към КиК Инфо, публикуван тук, както и от разяснения на НАП от Ситемата "Въпроси и Отговори", публикувани тук.
Информацията се подава отделно за всеки електронен магазин, чрез който се извършват продажби. При промяна на данните актуална информация се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

При прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин информация за това обстоятелство се подава по същия ред в 7-дневен срок от прекратяване на дейността.

Изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, влизат в сила от 29 декември 2018 г. Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към тази дата трябва да подадат информация за това в срок до 29 юни 2019 г.

При прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин информация за това обстоятелство се подава по реда на ал. 1 в 7-дневен срок от прекратяване на дейността, което се отразява в поддържания от Националната агенция за приходите публичен списък.

Националната агенция за приходите поддържа публичен списък на електронните магазини, за които е подадена информация по реда на ал. 1 - 4. Списъкът съдържа данни съгласно приложение № 36 (по-долу).

При установяване на несъответствия с изискванията за подаване на информация съгласно приложение № 33 лицето се уведомява по електронен път за отстраняването им в 7-дневен срок. При неотстраняване на несъответствия в подадената информация съгласно приложение № 33 в посочения срок електронният магазин се заличава от списъка по ал. 5 и лицето се уведомява по електронен път.

Когато в хода на контролно производство се установи подаване на непълна или невярна информация по ал. 1 или 3, лицето се уведомява по електронен път за отстраняването им в 7-дневен срок. При неотстраняване на несъответствията в посочения срок електронният магазин се заличава от списъка по ал. 5 и лицето се уведомява по електронен път.

За заличаването се издава акт от оправомощен от изпълнителния директор на НАП орган по приходите, който подлежи на обжалване по реда на чл. 52ж.

Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.

Да припомним тези срокове от ДОПК:

Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от задълженото лице по реда, установен в Закона за Националния архивен фонд, в следните срокове:
1. ведомости за заплати - 50 години;
2. счетоводни регистри и финансови отчети - 10 години;
3. документи за данъчно-осигурителен контрол - 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
4. всички останали носители - 5 години.

След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.

Задължените лица, които при създаването и обработката на цялата или на част от информацията използват информационни системи, продукти или архиви, съхраняват създадените данни в електронен вид за същите периоди независимо от съхранението им на друг носител. Тези задълженията имат и правоприемниците на задължените лица.

Какви са глобите и санкциите?

Лице, което извърши или допусне извършването на нарушение на тези правилата се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв.

Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат  глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв. При повторно нарушение глобите и санкциите са в двоен размер.
Каква информация подават в НАП електронните магазини?

Информация, която следва да подадат търговците с електронни магазини съгласно приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1 от Наредбата:

1. Наименование на електронния магазин.

2. Наименование на домейна на електронния магазин.

3. Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин:

а) за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка;
б) за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка.

4. Продажбите се извършват чрез:

4.1. Ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа):
- наименование на онлайн платформата;
- уеб адрес на онлайн платформата;
- оператор на онлайн платформата - наименование, ЕИК/идентификационен номер, държава на установяване, електронен адрес за кореспонденция;
- име/псевдоним/идентификатор, под които се предлагат стоките/услугите в платформата;
- уеб адрес (линк), водещ към магазин на лицето в платформата или към страница с всички предлагани чрез платформата стоки/услуги.

4.2. Собствен/нает електронен магазин:

4.2.1. Информация за собственика на домейна:
а) за лица, установени на територията на страната:
- за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование;
- за ФЛ: имена и адрес;

б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес за кореспонденция.

4.2.2. Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин:
i. на собствена инфраструктура - местонахождение на оборудването;
ii. използва се външна хостинг услуга:

А) вид на използваната хостинг услуга - описание;

Б) информация за доставчика на хостинг услугата:
а) за лица, установени на територията на страната:
- за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование;
- за ФЛ: имена и адрес;

б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес за кореспонденция.

4.2.3. Поддръжка на сайта на електронния магазин:
i. поддръжката се осъществява от собственика на електронния магазин;
ii. поддръжката е възложена на друго лице - данни за лицето: наименование/имена, ЕИК/ЕГН.

4.2.4. Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин.

4.2.5. Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин:
i. на собствена инфраструктура - местонахождение на оборудването;
ii. на наета инфраструктура - наименование (ЕИК, уеб адрес) на лицето, от което е наето оборудването;
iii. хостинг компания - наименование (ЕИК, уеб адрес) на хостинг компанията;
iv. ползване на "облачна услуга" - наименование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на услугата.

5. Вид на продаваните стоки/услуги - по номенклатура.

6. Начало на работа на електронния магазин - дата.

7. Прекратяване на работата на електронния магазин - дата.

8. Дата на подаване на информация в НАП.Приложение № 36 към чл. 52м, ал. 5

Съдържание на списъка на електронните магазини, за които е подадена информация по реда на чл. 52м, ал. 1

1. Наименование на електронния магазин.
2. Наименование на домейна на електронния магазин.
3. Когато се използва онлайн платформа: уеб адрес на онлайн платформата; уеб адрес (линк), водещ към магазин на лицето в платформата или към страница с всички предлагани чрез платформата стоки/услуги; име/псевдоним/идентификатор, под които се предлагат стоките/услугите в платформата.
4. Вид на продаваните стоки/услуги.
5. Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин:
- за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка;
- за ФЛ: име, фамилия, адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка.
6. Дата на подаване на информацията за електронния магазин в НАП.
7. Дата на акта на НАП за заличаване на електронния магазин от публичния списък.
8. Дата на подаване на информация в НАП за прекратяване на дейността на електронния магазин.


Свързани теми:
Относно софтуерите за управление на продажбите и декларирането им в НАП
Какво трябва да направите относно новите изисквания за касовите апарати
kik info
По-бързо. По-удобно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват www.kik-info.com.
#1 | 07.12.2018, 12:43
Публикации: 81 / 2
Здравейте, правилно ли съм разбрала - ако използваме електронен магазин, но разплащанията са само по банков път - нямаме задължение за декларирането му в НАП?
#2 | 07.12.2018, 13:04
Публикации: 19 / 1
Кратка и ясна статия с малко, но ясно разбираеми обяснения! Благодарност на екипа на К иК инфо!
#3 | 07.12.2018, 13:06
Публикации: 19 / 1
Здравейте, правилно ли съм разбрала - ако използваме електронен магазин, но разплащанията са само по банков път - нямаме задължение за декларирането му в НАП?
Не, не е така! В НАП създават регистър за наличните в страната електронни магазини и вие трябва да регистрирате вашия в горепосочените срокове. Начина на разплащане от вашите клиенти няма нищо общо!
#4 | 07.12.2018, 13:35
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Здравейте, правилно ли съм разбрала - ако използваме електронен магазин, но разплащанията са само по банков път - нямаме задължение за декларирането му в НАП?

Здравейте,

Чл. 52м, с който се въвеждат изискванията за елекронните магазини, се отнася само за лицата по чл. 3 от наредбата. А това са тези, които са задължени да издават касов бон. Следователно за останалите не важат изискванията на чл. 52м.

Поставили сме и на НАП този въпрос и за момента устно ни отговориха - да изискванията на чл. 52м, не се отнасят за електронните магазини, които не са задължени да издават касови бонове. Пуснали сме и официално писмено запитване и чакаме отговор. Когато го получим, ще го публикуваме в сайта.


Членовете от Наребата:

Чл. 52м. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 29.12.2018 г.) (1) Лице по чл. 3, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33.

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
#5 | 08.12.2018, 17:10
Публикации: 1 / 0
Извършваме продажби чрез електронен магазин /E MAG/  трябва ли да подаваме информация за това  до 29 март 2019 г. По смисъла ЗДДС и Наредба Н–18 "електронен магазин" ли сме?
#6 | 09.12.2018, 08:49
Публикации: 1 / 1
Според изключенията на Чл.3(1) лицата не регистрират продажбите чрез фискално устройство, ако плащането е "...извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи...". Означава ли това, че за плащане с карта чрез такъв регистриран в БНБ доставчик, няма задължение за издаване на касов бон, а само при плащане чрез виртуален ПОС терминал на банка?
#7 | 11.12.2018, 20:16
Публикации: 4 / 0
Извършваме продажби чрез електронен магазин /E MAG/  трябва ли да подаваме информация за това  до 29 март 2019 г. По смисъла ЗДДС и Наредба Н–18 "електронен магазин" ли сме?
#8 | 12.12.2018, 09:33
Публикации: 81 / 2
Здравейте,

Чл. 52м, с който се въвеждат изискванията за елекронните магазини, се отнася само за лицата по чл. 3 от наредбата. А това са тези, които са задължени да издават касов бон. Следователно за останалите не важат изискванията на чл. 52м.

Поставили сме и на НАП този въпрос и за момента устно ни отговориха - да изискванията на чл. 52м, не се отнасят за електронните магазини, които не са задължени да издават касови бонове. Пуснали сме и официално писмено запитване и чакаме отговор. Когато го получим, ще го публикуваме в сайта.

Благодаря за запитването в НАП, ще чакаме да видим развитието.
Има много търговци, които използват платформи за търговия като Ebay и Etsy, нямат задължение за издаване на касов бон, като продават единствено за чужбина. Т.е. ако устния отговор на НАП се потвърди - би трябвало те да нямат задължение за реигстрация.
#9 | 21.12.2018, 18:54
Публикации: 1 / 0
Здравейте,при продажби в OLX и други подобни платформи и доставка и плащане чрез наложен платеж,трябва ли търговеца да се регистрира  според новите промени в Наредба Н–18?
Благодаря!
#10 | 11.01.2019, 13:50
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Здравейте, имаме и потвърждението от НАП. Отговорът от Националната агенция за приходите е следния:

Лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, но не приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон (например, банкови парични преводи и пощенски парични преводи), не попада в обхвата на задължените по чл. 3 лица, съответно за него не е налице задължение по чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г.

Следва да се отбележи, че по желание на лицето, същото може да бъде включено в публичния електронен списък на електронните магазини, който НАП ще поддържа и ще бъде достъпен на интернет страницата на агенцията, след подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г.“

Вижте тук:

https://www.kik-info.com/novini/novini-i-akcenti/Elektronnite-magazini-koito-nyamat-zadalzhenie-da-izdavat-kasov.143994.php

#11 | 11.01.2019, 18:29
Публикации: 4 / 0
Според изключенията на Чл.3(1) лицата не регистрират продажбите чрез фискално устройство, ако плащането е "...извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи...". Означава ли това, че за плащане с карта чрез такъв регистриран в БНБ доставчик, няма задължение за издаване на касов бон, а само при плащане чрез виртуален ПОС терминал на банка?
преди цитата пише "наличен паричен превод".
#12 | 15.01.2019, 09:52
Публикации: 1 / 0
Благодаря за запитването в НАП, ще чакаме да видим развитието.
Има много търговци, които използват платформи за търговия като Ebay и Etsy, нямат задължение за издаване на касов бон, като продават единствено за чужбина. Т.е. ако устния отговор на НАП се потвърди - би трябвало те да нямат задължение за реигстрация
Здравейте, нова съм във форума. Изказвате мнение, че при продажби в платформа Etsy няма задължение за издаване на касов бон. какво е основанието за това? Продаваме  там, клиентите/ само от чужбина/ плащат на платформата чрез платежна платформа Adyen, по избран от тях начин-  с карти, Paypal, а Еtsy ни превежда парите чрез тази платежна платформа. Тя е регистрирана в списъка на кредитните институции за свободно предоставяне на услуги в ЕСъюз под № 274. Трябва ли да има  касов апарат и подлежи ли на регистрация дейността?
#13 | 02.03.2019, 18:24
Публикации: 2 / 0
Tова становище e спрямо КиК Инфо, прави ли този отговор общовалиден? Не трябва ли да има официално указание от НАП до всички електронни магазини за това нужно ли е или не да се регистрират в НАП онлайн магазини, които не издават касови бележки, тъй като получават плащания само по банков път или с ППП. Или всички отделно ще трябва да пишат и да искат становище?

Здравейте, имаме и потвърждението от НАП. Отговорът от Националната агенция за приходите е следния:

Лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, но не приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон (например, банкови парични преводи и пощенски парични преводи), не попада в обхвата на задължените по чл. 3 лица, съответно за него не е налице задължение по чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г.

Следва да се отбележи, че по желание на лицето, същото може да бъде включено в публичния електронен списък на електронните магазини, който НАП ще поддържа и ще бъде достъпен на интернет страницата на агенцията, след подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г.“

Вижте тук:

https://www.kik-info.com/novini/novini-i-akcenti/Elektronnite-magazini-koito-nyamat-zadalzhenie-da-izdavat-kasov.143994.php
#14 | 02.03.2019, 19:29
Публикации: 3454 / 488
Все пак, наредбата се отнася за тези, които получават пари в брой. Които не получават не я четат :)
#15 | 03.03.2019, 11:54
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Tова становище e спрямо КиК Инфо, прави ли този отговор общовалиден? Не трябва ли да има официално указание от НАП до всички електронни магазини за това нужно ли е или не да се регистрират в НАП онлайн магазини, които не издават касови бележки, тъй като получават плащания само по банков път или с ППП. Или всички отделно ще трябва да пишат и да искат становище?

Споделихме това писмо до нас от НАП, за да сме полезни. Това е тълкуването на НАП, което дават при отговор на този важен въпрос за електронните магазини. Разбира се, Вие също можете да им отправите запитване по този въпрос. Други вече го направиха и получиха същия отговор. :)
#16 | 03.03.2019, 18:47
Публикации: 2 / 0
Благодаря Ви много! И аз смятам, че така е най-правилно. Получаваме плащанията по банков път и за това имаме договор и споразумение с лицензиран пощенски оператор. Всичко друго е напълно излишно!

Споделихме това писмо до нас от НАП, за да сме полезни. Това е тълкуването на НАП, което дават при отговор на този важен въпрос за електронните магазини. Разбира се, Вие също можете да им отправите запитване по този въпрос. Други вече го направиха и получиха същия отговор. :)
#17 | 18.03.2019, 11:58
Публикации: 6 / 1
Коя е услугата в електронния подпис за тази регистрация?Аз не откривам такава опция при мен, може би трябва да подам допълнително заявление за това.
#18 | 18.03.2019, 12:18
Публикации: 49 / 1
Да, трябва да подадете ново заявление- има опция Информация, подавана от лицата по чл.3,извършващи продажби чрез електронен магазин
#19 | 19.03.2019, 15:55
Публикации: 5 / 1
Много моля за помощ! Имаме физически склад/магазин и електронен магазин, Ако махнем плащанията в брой през електронния магазин (договор за ППП и всичко от електронния магазин ще постъпва чрез лиценз.пощенски оператори единствено в банковата сметка) и си регистрираме касовия апарат и лицензирания софтуер във физическия магазин, ще бъде трябва ли ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да обявяваме ел.магазин, имайки предвид, че фирмата (и за двата типа - електронен и физически магазини) е една, а и софтуера за фактурите е един. Благодаря!
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група