Важни законови промени за работодателите във връзка с извънредното положение

23.03.2020, 23:18 93617 61
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

23.03.2020, 23:18
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
В Държавен вестник бр. 28 от 24.3.2020 г. е публикуван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИЗ) Наред с удължаването на сроковете по годишното счетоводни приключване и плащането на определени данъци, със законът се предприемат някои важни промени за работодателите. По-долу са извадките от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, които касаят работодателите.Чрез ЗМДВИЗ
(в сила от 13.03.2020 г. до отмяната на извънредното положение)

Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения. (чл. 5. (2), в сила от 24.03.2020 г. до отмяната на извънредното положение)

Работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване (чл. 7. (1))

Работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие. (чл. 7. (2))

Въведените ограничения за полагане на извънреден труд и за неговата продължителност не се прилагат за работниците и служителите на намалено работно време, които оказват или подпомагат оказването на медицинска помощ, съответно за държавните служители, които по длъжностна характеристика или разпореждане на ръководител подпомагат оказването на медицинска помощ. (чл. 8. (1))

В Кодекса на труда се правят следните допълнения:
(в сила от 13.03.2020 г.)

Нов чл. 120б:

Възлагане на надомна работа и работа от разстояние при обявено извънредно положение


Чл. 120б. (1) Работодателят може при обявено извънредно положение да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор.

(2) Промяната по ал. 1 се извършва със заповед на работодателя, в която се определят условията по чл. 107в, ал. 2 и/или чл. 107и, ал. 2.

Нов чл. 120в:

Преустановяване на работата при обявено извънредно положение


Чл. 120в. (1) При обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.

(2) Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.

3. В чл. 138а се създава се нова ал. 2, а ал. 3 се допълва:

Въвеждане на непълно работно време от работодателя

Чл. 138а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.

(2) (Нова - бр. 28 от 2020 г.) В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.

(3) Продължителността на работното време по ал. 1 и по ал. 2 не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време.

(4) С оглед създаване на възможност за преминаване от пълно на непълно работно време или обратно работодателят:

1. взема под внимание молбите на работниците и служителите за преминаване от работа на пълно работно време на непълно работно време, независимо дали молбите са за същото или за друго работно място, когато съществува такава възможност в предприятието;

2. взема под внимание молбите на работниците и служителите за преминаване от работа на непълно работно време на работа на пълно работно време или за увеличаване продължителността на непълното работно време, ако възникне такава възможност;

3. предоставя своевременно на подходящо място в предприятието писмена информация на работниците и служителите за свободните работни места и длъжности при пълно и непълно работно време, за да се улесни преминаването от работа на пълно работно време на работа на непълно работно време или обратно; тази информация се предоставя и на представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2;

4. предприема мерки за улесняване на достъпа до работа на непълно работно време на всички нива в предприятието, включително за длъжностите, изискващи квалификация, и за ръководните длъжности, и при възможност за улесняване достъпа на работниците и служителите, които работят на непълно работно време, до професионално обучение с цел да се увеличат възможностите за израстване в кариерата и професионалната мобилност.

Нов чл. 173а:

Ползване на отпуск при обявено извънредно положение

Чл. 173а. (1) Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

(2) Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на:
1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3.

(3) Времето, през което се ползва отпуск по ал. 1 и 2, се признава за трудов стаж.

Нов чл. 267а:

Трудово възнаграждение при преустановяване на работата при обявено извънредно положение

Чл. 267а. За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

В Кодекса за социално осигуряване се правят следните допълнения:   
(в сила от 13.03.2020 г.)

По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация. § 6. (1)

Средствата, превеждани по реда на ал. 1, са за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване. § 6. (2)

В случай че осигурителят не изплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени средствата по ал. 1, той ги възстановява. § 6. (3)
#1 | 24.03.2020, 06:53
Публикации: 10214 / 1765
Много благодаря за полезната информация !  :give_rose:
Да е спорна и спокойна работата на всички !
#2 | 24.03.2020, 08:35
Публикации: 4 / 0
Здравейте !
Според промените ,какво е вашето мнение за следния случай .Майка на дете с увреждане ,което обаче е на 19 години -ученик в 12 клас.Работи във фирма ,която не е преустановила дейност.Все пак всеки ден е подложена на контакт с много хора.Има ли право на неплатен отпуск  ,който се признава за трудов стаж ?
(2) Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на:
....
2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
...
(3) Времето, през което се ползва отпуск по ал. 1 и 2, се признава за трудов стаж.
#3 | 24.03.2020, 09:21
Публикации: 2538 / 293
Няма ограничение за възрастта на детето
#4 | 24.03.2020, 10:37
Публикации: 1 / 0
Считам, че отговорът се крие във въпроса - детето Ви е на 19 години, а поред Закона за закрила на детето дете е лице, което не е навършило 18г. Така че, според мен, в посочения текст от значение е думичката "дете", а за съжаление не изразът "дете с увреждане".
#5 | 24.03.2020, 11:22
Публикации: 20 / 0
Значи, аз като служител от непедагогически персонал в дадено училище, може със заповед на Директора на училището, съгласно  Преустановяване на работата при обявено извънредно положение

Чл. 120в. (1) При обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение. и Чл. 267а. За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение., да ни пусне  служебно да не ходим на работи и ще си пълучаваме пълното брутно трудово възнаграждение. Бъркам ли  нещо и как би трябва да се  отрази, такова нещо   в програмите за заплатите?
#6 | 24.03.2020, 12:26
Публикации: 797 / 163
Точно това значи.
Програмите, какво? Начислявате си пълен работен месец със заплати и си ги получавате.
В Д1 - същото.
До отмяната на извънредното положение.
А това, че сте си били в къщи, а не на работа - това е "бонус" по ЗМДВИЗ. :smile1:
#7 | 24.03.2020, 12:33
Публикации: 20 / 0
Вероятно, така си мислех да го направя първоначално, ама все пак да сме чисти  по ведомост.
#8 | 24.03.2020, 12:37
Публикации: 25 / 6
Интересно ми е кои осигурители ще бъдат вписани в Акта на Министерски съвет и ще получат 60% от осигурителния доход. Може ли да са училища и др. бюджетни институции? Едва ли ще е частният бизнес.
#9 | 24.03.2020, 14:04
Публикации: 2538 / 293
Хотели, транспорт, търговия на дребно, но не всички. Това е към момента проект. Какво ще е окончателно, не се знае
#10 | 24.03.2020, 14:08
Публикации: 1 / 0
Това влиза в сила от 24.03 ли? Мен ме съкратиха на 23.03 много на бързо и без предупреждение, поради намаляне обема на работа (заради вируса). Мога ли да си търся някакви права?
Благодаря и хубав ден!
#11 | 24.03.2020, 14:38
Публикации: 2538 / 293
Права можете да си търсите чрез съда.
#12 | 24.03.2020, 15:01
Публикации: 797 / 163
Хотели, транспорт, търговия на дребно, но не всички. Това е към момента проект. Какво ще е окончателно, не се знае
Хм, мисля че и не малко производства ще бъдат включени.
#13 | 24.03.2020, 15:02
Публикации: 1300 / 180
Енцо:
 Мога ли да си търся някакви права?

Ползвате си всички права, произтичащи от съкращението.
#14 | 24.03.2020, 15:05
Публикации: 135 / 3
 "За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение."

Защо е написано брутното, не трябва ли служителят да получи нето или аз го тълкувам неправилно?  :blush:
#15 | 24.03.2020, 15:05
Публикации: 3509 / 503
Интересно ми е кои осигурители ще бъдат вписани в Акта на Министерски съвет и ще получат 60% от осигурителния доход. Може ли да са училища и др. бюджетни институции? Едва ли ще е частният бизнес.
Точно пък училищата и бюджетните институции са на субсидии, които (предполагам) няма да спрат, че да получават помощ.
#16 | 24.03.2020, 15:06
Публикации: 3509 / 503
 "За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение."

Защо е написано брутното, не трябва ли служителят да получи нето или аз го тълкувам неправилно?  :blush:
Начислява му се брутното, а нетното е каквото се получи (изчисли). Или искате да получавате чисто стойността на брутното? :)
#17 | 24.03.2020, 15:18
Публикации: 25 / 6
Точно пък училищата и бюджетните институции са на субсидии, които (предполагам) няма да спрат, че да получават помощ.
Намерих проекта на постановлението. Наистина субсидираните от бюджета институции няма да получават помощи. Помощите ще са ФЛ и ЮЛ, които е трябвало да преустановят дейност с акт на държавен орган. Има и още редица очаквани условия.
#18 | 24.03.2020, 15:46
Публикации: 20 / 0
Е то си има логика ,въобще бюджета да не влизат в тези 60%. Докато има пари, да пускат субсидиите, ще има и заплати . Като спрат, йок работа, йок педагози :D. Аз съм доволен Чл. 120в.  и  Чл. 267а, защото на практика всички непедагогически персонал, мога да им се плаща, а няма да работят. За сметка пък на учителите с тяхното "дистанционно обучение" :).
#19 | 24.03.2020, 15:50
Публикации: 157 / 2
А за ресторанти важи ли
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група