актуална версия

Директива (ЕС) 2018/1713 на Съвета от 6 ноември 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 286, 14.11.2018 г. стр. 20-21

Celex номер: 32018L1713

Дати

Дата на документа: 6.11.2018 г. Дата на приемане

Дата на влизане в сила: 4.12.2018 г. влизане в сила дата на публикуване +20 виж член 2

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

вестник

книжна индустрия

ДДС

държави от Европейския съюз

фискална хармонизация

електронно издание

периодично издание

данъчно облекчение

Предмет:

Данък добавена стойност

Данъчно облагане

Сближаване на законодателствата

Код на регистър:

Данъчно облагане / Косвено данъчно облагане / Данък върху оборота / ДДС

Обща информация

Автор: Съвет на Европейския съюз

Вид: Директива

Връзки между документите

Актове, цитирани в съдебната практика:

52016AE6737

52017AP0233

12016M005

62015CJ0390

Правно основание:

12016E113

Изменя

52016PC0758 приемане

32006L0112 поправка Заменя Анекс III PO6 от :2018-12-04

32006L0112 поправка Заменя Член 98 PA2 L2 от :2018-12-04

32006L0112 поправка добавка Член 99 PA3 от :2018-12-04

Следващи свързани актове :

поправен от 32018L1713R(01)

[09 Данъчно облагане 09]

[0930 Косвено данъчно облагане 09.30]

[093010 Данък върху оборота / ДДС 09.30.10]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Директива (ЕС) 2018/1713 на Съвета от 6 ноември 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1) Съгласно Директива 2006/112/ЕО на Съвета (3) държавите членки могат да прилагат намалени ставки на данъка върху добавената стойност (ДДС) за публикации на всякакви физически носители. Въпреки това намалена ставка на ДДС не може да се прилага по отношение на публикациите, доставяни по електронен път, които трябва да бъдат облагани със стандартната ставка на ДДС.

(2) В съответствие със съобщението на Комисията от 6 май 2015 г.„Стратегия за цифровия единен пазар за Европа“ и за да отчетат технологичния напредък в цифровата икономика, на държавите членки следва да се даде възможността да хармонизират ставките на ДДС за публикациите, доставяни по електронен път, с по-ниските ставки на ДДС за публикациите, доставяни на физически носители.

(3) В съобщението си от 7 април 2016 г. относно плана за действие във връзка с ДДС Комисията посочи, че публикациите, доставяни по електронен път, следва да могат да се ползват от същото преференциално третиране за целите на ДДС като публикациите, доставяни на физически носители. В постановеното си неотдавна решение по дело C-390/15 (4) Съдът счете, че доставката на цифрови публикации на физически носители и доставката на цифрови публикации по електронен път са сходни ситуации. Поради това е подходящо да се въведе възможността за всички държави членки да прилагат намалена ставка на ДДС за доставката на книги, вестници и периодични издания, независимо от това дали са доставяни на физически носители или по електронен път. По същите причини е подходящо да се даде възможност на държавите членки, които понастоящем прилагат в съответствие с правото на Съюза ставки на ДДС, по-ниски от минималните, определени в член 99 от Директива 2006/112/ЕО, или предоставят освобождавания с възможност за приспадане на платения на предходния етап ДДС, за определени книги, вестници или периодични издания, доставяни на физически носители, да прилагат същото третиране за целите на ДДС за такива книги, вестници или периодични издания, когато те се доставят по електронен път.

(4) От 1 януари 2015 г. ДДС за всички услуги, извършвани по електронен път, се начислява в държавата членка, в която се намира клиентът. Предвид прилагането на принципа на облагане в държавата членка по местоназначение, вече не е необходимо да се прилага стандартната ставка за публикациите, доставяни по електронен път, с цел да се осигури изграждането и функционирането на вътрешния пазар и да се избегне нарушаването на конкуренцията.

(5) С цел да се предотврати широкото използване на намалени ставки на ДДС за аудио-визуално съдържание, държавите членки следва да имат възможност да прилагат намалена ставка за книги, вестници и периодични издания само ако тези публикации, независимо дали са доставяни на физически носители или по електронен път, не са изцяло или основно съставени от музикално или видео съдържание.

(6) Държавите членки следва да запазят правото да определят ставки на ДДС за публикациите и да ограничават обхвата на намалените ставки на ДДС, включително, при наличие на обективна обосновка, когато цифровите публикации предлагат същото съдържание за четене.

(7) Доколкото целта на настоящата директива, а именно да позволи на държавите членки да прилагат същата ставка на ДДС към публикации, доставяни по електронен път, каквато понастоящем прилагат към публикации на всякакви физически носители, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(8) Поради това Директива 2006/112/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:

1) В член 98, параграф 2 втора алинея се заменя със следното:

„Намалените ставки не се прилагат към услуги, извършвани по електронен път, с изключение на посочените в приложение III, точка 6.“

2) В член 99 се добавя следният параграф:

„3. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член и в допълнение към ставките, посочени в член 98, параграф 1, държавите членки, които в съответствие с правото на Съюза към 1 януари 2017 г. са прилагали намалени ставки, по-ниски от минималните, предвидени в настоящия член, или са давали освобождавания с възможност за приспадане на платения на предходния етап ДДС за доставката на определени стоки, посочени в приложение III, точка 6, могат също така да прилагат същото третиране за целите на ДДС, когато тази доставка е извършена по електронен път, както е посочено в приложение III, точка 6.“

3) Точка 6 от приложение III се заменя със следното:

„6) доставката, включително заемане от библиотеки, на книги, вестници и периодични издания, на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително брошури, листовки и подобни печатни материали, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания, карти, хидрографски или подобни диаграми), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видео съдържание или аудио музикално съдържание;“.

Член 2

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 6 ноември 2018 година.

За Съвета

Председател

H. LÖGER

_______________

(1) ОВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 205.

(2) ОВ C 345, 13.10.2017 г., стр. 79.

(3) Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

(4) Решение на Съда от 7 март 2017 г., RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, точка 49.

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Комплектоване на стоки

33
Тоест да се увеличи печалбата и да се внесе данък на тази сума сега ще бъде ли ок , По този начин ще се изчисти наличност за тоз...

Внос на лек автомобил от Германия. ДДС?

81
Все някой трябва да го начисли.

Искане за отписване на лихви

3076
Благодаря! 

Преобразуване на ЕООД в ООД и осигуряване

135
Първо: вижте кой съдружник какво ще прави във фирмата - няма да върши нищо, само ще управлява, само ще работи по ТД, ще работи в...
Още от форума