актуална версия

Регламент (ЕС) № 1224/2012 на Комисията от 18 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 349, 19.12.2012 г. стр. 45-46

Celex номер: 32012R1224

Дати

Дата на документа: 18.12.2012 г.

Дата на влизане в сила: 8.1.2013 г. влизане в сила дата на публикуване +20 виж член 3

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

социална придобивка

държави от Европейския съюз

хармонизация на социалното осигуряване

Предмет:

Социални разпоредби

Код на регистър:

Свободно движение на работници и социална политика / Социална политика / Социална сигурност

Обща информация

Автор: Европейска комисия

Вид: Регламент

Допълнителна информация: CH_RE, отнася се за ЕИП

Връзки между документите

Правно основание:

32004R0883

32009R0987 - A92

32004R0883 поправка поправка Анекс VI от :2013-01-08

32004R0883 поправка поправка Анекс IX от :2013-01-08

32004R0883 поправка поправка Анекс VIII от :2013-01-08

32009R0987 поправка поправка Анекс 1 от :2013-01-08

32009R0987 поправка поправка Анекс 5 от :2013-01-08

32009R0987 поправка поправка Анекс 3 от :2013-01-08

[05 Свободно движение на работници и социална политика 05]

[0520 Социална политика 05.20]

[052040 Социална сигурност 05.20.40]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1224/2012 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност(1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност(2), и по-специално член 92 от него,

като има предвид, че:

(1) С цел да се вземат предвид определени изменения в законодателството на някои държави членки или желанието им да се опрости прилагането на системата за координация на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, до Административната комисия за координация на системите за социална сигурност са отправени искания от държавите членки за изменение на някои приложения към Регламент (ЕО) № 883/2004 и към Регламент (ЕО) № 987/2009.

(2) Административната комисия за координация на системите за социална сигурност даде съгласието си за поисканите изменения и направи до Комисията съответните предложения за технически адаптации на приложенията.

(3) Комисията изразява съгласието си със съответните предложения.

(4) Следователно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 883/2004 се изменя, както следва:

1) Приложение VI се изменя, както следва:

а) след раздел „ЛАТВИЯ“ се добавят следните нови раздели:

„УНГАРИЯ

Считано от 1 януари 2012 г. съгласно Закон CXCI от 2011 г. относно обезщетенията за лица с променена работоспособност и съгласно измененията на някои други актове:

а) обезщетение за рехабилитация;

б) обезщетение за инвалидност.

СЛОВАКИЯ

Пенсия за инвалидност на лице, което се е инвалидизирало по времето, когато е било дете на издръжка, или по време на докторантура в редовна форма на обучение преди навършването на 26-годишна възраст и за което винаги се счита, че притежава изисквания осигурителен период (член 70, параграф 2, член 72, параграф 3 и член 73, параграфи 3 и 4 от Закон № 461/2003 за социалното осигуряване, изменен).“;

б) в раздел „ШВЕЦИЯ“„(Закон 1962:381, след измененията му със Закон 2001:489)“ се заменя с „(Глава 34 от Кодекса за социално осигуряване (2010:110).“;

в) раздел „ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО“ се заменя със следното:

„ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО Помощ за заетост и подкрепа

а) Великобритания

Част 1 от Закона за реформа на социалното подпомагане от 2007 г.

б) Северна Ирландия

Част 1 от Закона за реформа на социалното подпомагане в Северна Ирландия от 2007 г.“

2) Приложение VIII се изменя, както следва:

а) в част 1 раздел „АВСТРИЯ“ се изменя, както следва:

i) буква в) се заменя със следния текст: „в) Всички заявления за пенсии на преживели лица, основани на пенсионен влог съгласно Общия закон за пенсиите (APG) от 18 ноември 2004 г., с изключение на случаите, предвидени в част 2.“

ii) добавя се следната нова буква ж): „ж) Всички заявления за обезщетения съгласно Закона за застраховането на нотариусите от 3 февруари 1972 г. – NVG от 1972 г.“;

б) в част 1 раздел „ШВЕЦИЯ“ се заменя със следното:

„ШВЕЦИЯ

а) Заявления за гарантирана пенсия под формата на пенсия за старост (Глави 66 и 67 от Кодекса за социално осигуряване (2010:110);

б) заявления за гарантирана пенсия под формата на пенсия на преживели лица (Глава 81 от Кодекса за социално осигуряване (2010:110).“;

в) в част 2 след раздел „БЪЛГАРИЯ“ се добавя следният нов раздел:

„ДАНИЯ

а) Лични пенсии;

б) обезщетения в случай на смърт (начислени въз основа на вноски към Arbejdsmarkedets Tillægspension за периода преди 1 януари 2002 г.);

в) обезщетения в случай на смърт (начислени въз основа на вноски към Arbejdsmarkedets Tillægspension за периода след 1 януари 2002 г.), посочени в Консолидирания закон за допълнителната пенсия на пазара на труда (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.“;

г) в част 2 раздел „ШВЕЦИЯ“ се заменя със следното:

„ШВЕЦИЯ

Пенсии за осигурителен стаж и възраст и допълнителни пенсии (Глави 62 и 64 от Кодекса за социално осигуряване (2010:110).“

3) Приложение IX се изменя, както следва:

а) в част I, в раздел „ШВЕЦИЯ“„(Закон 1962:381)“ се заменя с „(Глава 34 от Кодекса за социално осигуряване (2010:110).“;

б) в част II, в раздел „СЛОВАКИЯ“ буква б) се заличава;

в) в част II раздел „ШВЕЦИЯ“ се заменя със следното:

„ШВЕЦИЯ

Пенсии за инвалидност за лица, загубили напълно или частично работоспособността си завинаги, под формата на гарантирано обезщетение (Глава 35 от Кодекса за социално осигуряване (2010:110).

Наследствени пенсии на преживелия съпруг, изчислени въз основа на признатите осигурителни периоди (Глава 84 от Кодекса за социално осигуряване (2010:110).“

Наследствени пенсии на преживелия съпруг, изчислени въз основа на признатите осигурителни периоди (Глава 84 от Кодекса за социално осигуряване (2010:110).“

Член 2

Регламент (ЕО) № 987/2009 се изменя, както следва:

1) В приложение 1, в раздел „ИСПАНИЯ – ПОРТУГАЛИЯ“ буква a) се заличава.

2) Приложение 3 се изменя, както следва:

а) раздели „ИТАЛИЯ“ и „МАЛТА“ се заличават;

б) след раздел „ИСПАНИЯ“ се добавя нов раздел „КИПЪР“.

3) В приложение 5 след раздел „ЧЕШКА РЕПУБЛИКА“ се добавя нов раздел „ДАНИЯ“.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO

_______________

(1) ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2) ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

СОЛ в майчинство, прехвърля ЕООД

800
Благодаря

ЕООД и фактура издадена от Zoom?

131
Законът не се изчерпва само с нормата, регламентираща задължителната регистрация по ЗДДС, при оборот от 50 К, така че правилно с...

Приложение 10 - технически проблем

579
За т.12 не съм попълвала, явно като съм пробвала варианти и съм разпечатала, точно това, което не трябва. А за т.13 признавам не...

Регистриране на нова фирма

141
Няма причина да не можете, стига да изпълнявате условията за тези дейности.
Още от форума