актуална версия

Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година за изменение на регламенти (ЕС) № 702/2014, (ЕС) № 717/2014 и (ЕС) № 1388/2014 по отношение на периода на прилагането им и други съответни адаптации

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 414, 9.12.2020 г. стр. 15-18

Celex номер: 32020R2008

Дати

Дата на документа: 8.12.2020 г. Дата на приемане

Дата на влизане в сила: 10.12.2020 г. влизане в сила дата на публикуване +1 виж член 5

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

риболовна промишленост

контрол на Държавна субсидия

епидемия

държавна субсидия

лесовъдство

земеделска помощ

предприятие в затруднение

селски регион

помощ за предприятия

Код на регистър:

Селско стопанство / Основни разпоредби / Национална помощ

Обща информация

Автор: Генерална дирекция „Конкуренция“; Европейска комисия

Вид: Регламент

Допълнителна информация: отнася се за ЕИП

Връзки между документите

Актове, цитирани в съдебната практика:

52018PC0392

52018PC0390

32014R0508

Правно основание:

12016E108 - P4

32015R1588 - A01P1

32015R1588 - A02P1

32014R0717 поправка Заменя Член 8 ALN2 от :2020-12-10

32014R1388 поправка добавка Член 11a от :2020-12-10

32014R1388 поправка Заменя Член 1 PA3 PTA(d) от :2020-12-10

32014R1388 поправка Заменя Член 47 ALN2 от :2020-12-10

32014R0702 поправка добавка Член 9 PA8 от :2020-12-10

32014R0702 поправка добавка Член 1 PA6 PTA(c) от :2020-12-10

32014R0702 поправка Заменя Член 52 ALN2 от :2020-12-10

[03 Селско стопанство 03]

[0310 Основни разпоредби 03.10]

[031010 Национална помощ 03.10.10]

[08 Политика в областта на конкуренцията 08]

[0860 Държавна помощ и други субсидии 08.60]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година за изменение на регламенти (ЕС) № 702/2014, (ЕС) № 717/2014 и (ЕС) № 1388/2014 по отношение на периода на прилагането им и други съответни адаптации

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (1), и по-специално член 1, параграф 1 и член 2, параграф 1 от него,

след консултация с Консултативния комитет по държавните помощи,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията (2) се прилага до 31 декември 2020 г.

(2) На 8 септември 2018 г. Комисията предприе преглед на Регламент (ЕС) № 702/2014 с цел замяната му с нов регламент за периода 2021—2027 г. При изготвянето на този нов регламент обаче следва да се вземе предвид развитието на общата селскостопанска политика (ОСП). От особено важно значение в това отношение е предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на ОСП (3), което предвижда държавите членки да започнат да прилагат стратегическите планове по ОСП, считано от 1 януари 2021 г.

(3) Законодателната процедура относно реформата на ОСП обаче все още е в ход и правната уредба, включително произтичащите от нея делегирани актове и актове за изпълнение, няма да бъде приета още известно време.

(4) За да се гарантира, че схемите за държавна помощ на държавите членки ще продължат да бъдат освободени съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014, и за да може прегледът на посочения регламент да приключи след приемането на реформата на ОСП, е целесъобразно срокът на прилагане на Регламент (ЕС) № 702/2014 да бъде удължен до 31 декември 2022 г.

(5) Срокът на действие на регламенти (ЕС) № 717/2014 (4) и (ЕС) № 1388/2014 (5) на Комисията също изтича на 31 декември 2020 г.

(6) На 29 април 2019 г. и на 2 май 2019 г. Комисията предприе преглед съответно на Регламент (ЕС) № 717/2014 и Регламент (ЕС) № 1388/2014 с цел замяната им с нови регламенти за периода 2021—2027 г. Следва да се осигури последователността и съгласуваността на въпросните регламенти с другите правила, които са от значение за оценката на държавната помощ в сектора на рибарството и аквакултурите, и по-специално с Регламента относно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) (6). От особено значение е предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ЕФМДР, в което се предвижда създаването на ЕФМДР, считано от 1 януари 2021 г. (7). Законодателната процедура относно реформата на ЕФМДР обаче все още е в ход. За да се гарантира, че държавите членки могат да продължат да предоставят помощ в малък размер в съответствие с Регламент (ЕС) № 717/2014 и да получават освобождаване на своите схеми за държавна помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1388/2014, както и за да може прегледът на тези регламенти да приключи след приемането на реформата на ЕФМДР, е целесъобразно периодът на прилагане на регламенти (ЕС) № 717/2014 и (ЕС) № 1388/2014 да се удължи до 31 декември 2022 г.

(7) Предвид удължаването на периодите на прилагане на регламенти (ЕС) № 702/2014 и (ЕС) № 1388/2014 е възможно някои държави членки да желаят да продължат действието на онези мерки, във връзка с които е била предоставена обобщена информация в съответствие с посочените регламенти. За да се намали административната тежест, обобщената информация във връзка с продължаването на действието на тези мерки, включително евентуално бюджетно увеличение, следва да се счита за предадена на Комисията и публикувана, при условие че в съответните мерки не е внесено съществено изменение.

(8) Регламенти (ЕС) № 702/2014 и (ЕС) № 1388/2014 следва също така да бъдат адаптирани, за да се вземат предвид икономическите и финансовите последици от пандемията от COVID-19 за предприятията и да се осигури съгласуваност с общите ответни мерки на политиката, приети от Комисията, особено в периода 2020—2021 г. По-специално предприятията, които не са били в затруднено положение към 31 декември 2019 г., но са станали предприятия в затруднено положение в периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2021 г., следва да продължат да отговарят на условията за получаване на помощ съгласно посочените регламенти.

(9) Член 1 и членове 13—43 от Регламент (ЕС) № 1388/2014 включват позовавания на Регламент (ЕС) № 508/2014 относно ЕФМДР, за да се определят недопустимите операции и условията за предоставяне на помощ съгласно тези разпоредби. С цел да се гарантира правна сигурност по време на периода на удължаване на срока на действие на Регламент (ЕС) № 1388/2014, тези позовавания следва да се разбират като позовавания на Регламент (ЕС) № 508/2014 във версията, приложима към 31 декември 2020 г., независимо дали посоченият регламент е отменен.

(10) Поради това регламенти (ЕС) № 702/2014, (ЕС) № 717/2014 и (ЕС) № 1388/2014 следва да бъдат съответно изменени.

(11) С цел да се осигури непрекъснатост на съществуващата помощ съгласно регламенти (ЕС) № 702/2014, (ЕС) № 717/2014 и (ЕС) № 1388/2014 и да се даде възможност на предприятията, които са станали предприятия в затруднено положение на 1 януари 2020 г. или след тази дата поради пандемията от COVID-19, да отговарят на условията за получаване на помощ от 1 януари 2020 г., настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения в Регламент (ЕС) № 702/2014

Регламент (ЕС) № 702/2014 се изменя, както следва:

1) в член 1, параграф 6 се добавя следната буква в):

„в) помощ за предприятия, които не са били в затруднено положение към 31 декември 2019 г., но са станали предприятия в затруднено положение през периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2021 г.“;

2) в член 9 се добавя следният параграф 8:

„8. Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 6, когато държава членка желае да продължи действието на мерки, за които е била предоставена обобщена информация на Комисията, обобщената информация във връзка с продължаването на действието на тези мерки се счита за предадена на Комисията и публикувана, при условие че в съответните мерки не е внесено съществено изменение, различно от бюджетно увеличение.“;

3) в член 52 втората алинея се заменя със следното:

„Той се прилага до 31 декември 2022 г.“

Член 2

Изменения в Регламент (ЕС) № 717/2014

В член 8 от Регламент (ЕС) № 717/2014 втора алинея се заменя със следното:

„Той се прилага до 31 декември 2022 г.“

Член 3

Изменения в Регламент (ЕС) № 1388/2014

Регламент (ЕС) № 1388/2014 се изменя, както следва:

1) в член 1, параграф 3 буква г) се заменя със следното:

„г) помощи, отпускани на предприятия в затруднено положение, с изключение на помощта за компенсиране на щети, причинени от природни бедствия, и помощи за предприятия, които не са били в затруднено положение към 31 декември 2019 г., но са станали предприятия в затруднено положение през периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2021 г.;“;

2) вмъква се следният член 11а:

„Член 11а

Дерогация от изискванията за информиране и публикуване

Чрез дерогация от член 9, параграф 5 и член 11, буква а), когато държава членка желае да продължи действието на мерки, за които е била предоставена обобщена информация на Комисията, обобщената информация във връзка с продължаването на действието на тези мерки се счита за предадена на Комисията и публикувана, при условие че в съответните мерки не е внесено съществено изменение, различно от бюджетно увеличение.“;

3) в член 47 втората алинея се заменя със следното:

„Той се прилага до 31 декември 2022 г.“

Член 4

Прилагане на позоваванията на Регламент (ЕС) № 508/2014 в Регламент (ЕС) № 1388/2014

Позоваванията на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 508/2014 в член 1 и членове 13—43 от Регламент (ЕС) № 1388/2014 се разбират като позовавания на версията на тези разпоредби, приложима към 31 декември 2020 г., независимо дали посоченият регламент е отменен.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN

_______________

(1) ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 1.

(2) Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (ОВ L 193, 1.7.2014 г., стр. 1).

(3) Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2018)392 final).

(4) Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190, 28.6.2014 г., стр. 45).

(5) Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. за обявяване на някои категории помощи — за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури — за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 369, 24.12.2014 г., стр. 37).

(6) Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).

(7) Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2018)390 final).

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

СОЛ в майчинство, прехвърля ЕООД

804
Благодаря

ЕООД и фактура издадена от Zoom?

133
Законът не се изчерпва само с нормата, регламентираща задължителната регистрация по ЗДДС, при оборот от 50 К, така че правилно с...

Приложение 10 - технически проблем

580
За т.12 не съм попълвала, явно като съм пробвала варианти и съм разпечатала, точно това, което не трябва. А за т.13 признавам не...

Регистриране на нова фирма

143
Няма причина да не можете, стига да изпълнявате условията за тези дейности.
Още от форума