Нотариалната покана
www.advokatdimitrov.com
адв. Росен Димитров
Адвокатска колегия – гр. Пловдив"Новият управител на фирмата, с която от години сме в договорни отношения, постоянно недоволства, вдига скандали, не ни заплаща за нашата дейност и си иска всички документи, и вещи. Как законно да прекъсна всички отношения с фирмата му и да предам всичко, което се намира у нас?"

Най-разумният и сигурен начин изявлението на едно лице да достигне до друго, като в резултат на това изявление се породят желаните от автора му последици, е нотариалната покана. Именно нотариалната покана доказва, че едно лице е направило определено гражданско изявление и това изявление е достигнало до другото лице чрез съобщаването му от нотариуса.

Производството по връчването на нотариалната покана за развива пред нотариус и започва с устна молба на явилото пред нотариуса лице. В правната литература то се обозначава като "охранително производство" и често неговата цел е да се предотврати извършването на правонарушение в областта на гражданските отношения. То е едностранно, тъй като се развива между молителя и нотариуса. Молителят е страна по това производство, тъй като от негово име се иска нотариалното удостоверяване. Неговото лично явяване пред нотариуса обаче не е необходимо, поканата може да бъде предоставена от негов представител. Самата покана няма точно определено съдържание. Тя е със свободен текст, който следва да изяснява ясно волята на отправящия поканата и какво точно цели той. Покана може да бъде изготвена от всеки, като пред нотариуса се представят три екземпляра. Изготвянето не следва да се бърка с нотариалното удостоверяване и връчването на поканата. Последните се извършват от нотариус или от оправомощено от него лице, съгласно правилата на Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Гражданските отношения, в които би могло да се достигне до необходимостта от нотариалната покана са многобройни – известяването на наемател или заемополучател да платят поради това, че са в забава, предупреждение за разваляне на договор, даване на срок за изпълнение на договор, известие за прекратяване на трудово правоотношение от работник или служител и т.н. Доста законови текстове също споменават, че ред действия се извършват с покана – чл. 139, ал. 1 от Търговския закон – "Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник…" . Чл 31, ал 2 от Закона за собствеността – "Когато общата вещ се използува лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване" и др.

Ето защо в конкретния казус с лицето поставено в неблагоприятна ситуация от новия управител на дружеството е препоръчително отправянето на описаната нотариална покана. С нея управителят може да бъде поканен да получи вещите държани от молителя, както и известен за прекратяване на договорните им отношения.