Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-06-51 от 27.08.2021 г. за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език

С Наредба № РД-06-51 от 27.08.2021 г. за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език, издадена от министъра на труда и социалната политика, се определят условията и редът за отпускане, отказване, отчитане, изплащане и контрол на безвъзмездната преводаческа услуга на български жестов език, осигурявана с бюджетни средства в системата на Агенцията за социално подпомагане.

С приетите промени на Закона за българския жестов език, в сила от 31.01.2023 г., в частност са прецизирани норми, които засягат въпроси, попадащи в предметния обхват на Наредба № РД-06-51 от 27.08.2021 г., свързани с фактическото предоставяне и финансово-отчетна дейност на осигурената преводаческа услуга на български жестов език.

Предложеният проект има за основна цел привеждане в съответствие на Наредба № РД-06-51 от 27.08.2021 г. с последните законови изменения и допълнения, с оглед спазване на изискванията, произтичащи от действащото законодателство. Постигането на тази цел ще гарантира хармонизация на приложимата правна уредба в областта, насочена към осигуряването на равен достъп до информация и комуникация и по-добра личностна социализация на глухите и сляпо-глухите хора в отделните сфери на обществения живот. Това ще позволи създаване на нужната процедурна организация относно дейностите по осигуряването, предоставянето, отчитането, изплащането и контрола на безвъзмездната преводаческа услуга на български жестов език, попадаща в обхвата на социалната система.Дата на откриване: 11.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 12.6.2023 г.