Публикуван е Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г.

С цел подпомагане процеса на единното прилагане на данъчното законодателство, Национална агенция за приходите разработи и публикува в рубриката "Законодателство" Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2022 г.