Публикувана е информация за заверката на формуляр „Отчет за личните доходи”, свързан с прилагане на СИДДО с Нидерландия

Националната агенция за приходите (НАП) напомня на своите клиенти, че в Държавен вестник, бр. 55 от 02.07.2021 г., бе публикувана новата Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане. Спогодбата е в сила от 31 юли 2021 г. Тя се прилага от 1 януари 2022 г. по отношение на данъците, удържани при източника, а по отношение на другите данъци за данъчните периоди, започващи на или след 1 януари 2022 г.
Новата Спогодба въвежда редица промени спрямо тази, действаща до 31.12.2021 г., сред които и изменение в българския метод за избягване на двойното данъчно облагане, а именно методът „освобождаване с прогресия“ е заменен с „обикновен данъчен кредит“. Само в ограничени хипотези методът „освобождаване с прогресия“ продължава да се прилага.
Посочената промяна в метода засяга в по-голяма степен физически лица, които получават доходи от трудови правоотношения от Нидерландия. 
Методът на данъчния кредит предвижда платеният в чужбина данък да се приспада от дължимия данък в България и в тази връзка е необходимо лицата да предоставят документи, доказващи размера на удържания в Нидерландия данък, при подаване на годишните си данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Нидерландският данък ще се приспада от дължимия в България данък (до размера на българския данък) само когато СИДДО дава право на Нидерландия да облага съответния доход и определеният в чужбина данък е ефективно внесен. За тази цел всички намаления или възстановявания на данък в Нидерландия се вземат предвид при определянето на размера на данъчния кредит в България.
Предвид значителния брой български граждани, които полагат труд в Нидерландия, между българската приходна администрация и нидерландската данъчна администрация бяха проведени консултации, свързани с облагането на доходите на лицата и заверката на нидерландския формуляр Personal Income Statement. В резултат на консултациите бе обменена полезна информация за българските лица, работещи в Нидерландия, и бе уточнено, че формулярът е обвързан с определяне качеството местно лице за данъчни цели и в тази връзка с облагане на световния доход на лицето. 
Когато едно физическо лице, полагащо труд в Нидерландия, остане местно лице за данъчни цели на България, НАП заверява формуляр Personal Income Statement. Физическото лице от своя страна има задължение да декларира световния си доход, в т.ч. и доходът от Нидерландия, с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. И обратно, когато физическото лице стане местно лице за данъчни цели на Нидерландия, то се облага в България само за доходи от източници в страната. 
Допълнителна информация във връзка с резултата от проведените консултации между двете администрации по горепосочената тема може да намерите тук