Изчисление на данък върху разходите в натура за лично ползване на фирмени активи
В последната година акцентът в измененията в данъчните закони падна върху облагането на ползване на фирмени активи, стоки и услуги за лични нужди. Първите промени бяха въведени в началото на годината в ЗДДС, а налогът стана популярен в обществото като „данък“ уикенд. През годината НАП издаде няколко разяснения по част от спорните моменти при облагането и направи акции за установяване на лично ползване на фирмени активи. Очевидно е желанието на държавата да събере данъците във връзка с личното ползване на фирмени коли, имоти, както и разходите свързани с тях. В тази връзка при всяка данъчна ревизия или проверка от данъчно задължените лица се изисква да декларират много подробни данни за своите имоти, коли, компютри, смартфони и други фирмени вещи, които биха могли да се използват и за лични потребности.

Изчисленията на всички данъци върху личното ползване понякога могат да бъдат цяло предизвикателство за счетоводителите по време на техния работен процес, наситен със следенето на множество срокове, в условията на непрекъснати изменения в данъчното законодателството. Ето защо в началото на годината в КиК Инфо създадохме:

Приложение: ДДС върху лично ползване с издаване на Протокол по чл. 117
Чрез това приложението можете лесно да пресметнете ДДС, който следва да бъде начислен с протокол, ако служебни стоки и услуги, с ползван данъчен кредит, се ползват и за лични нужни. След попълването на данните приложението издава едновременно:
  • Подробна калкулация с база за разпределение, данъчна основа или изхабяването върху, което следва да се начисли данъка, процента лично ползване и данъка върху личното ползване;
  • Протокола по чл. 117, ал. 1, т. 3.
През 2016 г. промените във връзка с личното ползване продължиха

След измененията в ЗДДС, уреждането на облагането на личното ползване на фирмени активи намери своето отражение и в Закона за корпоративно облагане (ЗКПО). С ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. бяха обнародвани промени, с който се въведе още един данък върху разходите за служебни активи, предоставени за лични нужди, т. нар. данък върху разходите в натура.

За да улесним процеса при изчисляване на данъка върху разходите в натура и да спестим време на счетоводителите, в КиК Инфо създадохме ново:

Приложение: Лично ползване и данък разходи в натура по ЗКПО
Приложението е удобно както при месечно, така и при годишно изчисление на данъка. С него лесно и сигурно можете да изчислите данъка върху разходите в натура при смесено ползване за лични и фирмени цели на:
  • превозни средства;
  • недвижими имоти;
  • активи, различен от превозно средство и недвижим имот.
Какво предвиждат промените в ЗКПО във връзка с данъците върху разходите?

С данък върху разходите се облагат документално обоснованите разходи в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол (наети лица), както и от лица, упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ. Данъкът е въведен в новата точка т. 4 на чл. 204, ал. 1 от ЗКПО.

Отпада данък “управленска дейност”

Отпада облагането с 10%-ния данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. До момента се облагаха всички отчетени разходи в предприятията за горива, смазочни материали, консумативи, резервни части, труд за ремонт, технически прегледи, паркинг, козметика, аксесоари и др., когато са свързани с експлоатация на превозни средства, използвани за управленска дейност. Промяна отчита съвременните икономически реалности, тъй като управленската дейност безспорно е присъща и необходима за всяка компания, а в настоящите динамични бизнес условия тя не може да бъде осъществявана без използването на превозни средства.

Важно е да се отбележи, че измененията влизат в сила от 01.01.2016 г.

Какво се включва и какво не в определението за разходи в натура?

„Разходи в натура“ е частта, съответстваща на личното ползване на активите и/или персонала, от счетоводните разходи, които не попадат в чл. 204, ал. 1, т. 1 – 2 и са свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, използвани както за дейността, така и за лично ползване.

Когато активите са данъчни амортизируеми активи, вместо счетоводните разходи за амортизации се вземат предвид данъчните амортизации.

Не са разходи в натура:
• разходите, извършени в полза на физически лица, които представляват придобит доход по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
• свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, когато за използването им се дължи възнаграждение.

Каква е данъчната основа за данъка върху разходите в натура?

Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 е сумата на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, за календарната година.

За превозни средства:

При определяне на данъчната основа за разходите в натура, свързани с превозни средства, разходите се отнасят към личното ползване, като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи:
1. по съотношението:
а) между изминатите за лично ползване километри и общите изминати километри от съответното превозно средство, или
б) между часовете на лично ползване на превозното средство и общите часове на използване на превозното средство, или
2. по 50 на сто.

Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, които се използват както за дейността, така и за лично ползване, се признават за данъчни цели и когато не е издаден пътен лист или друг подобен документ, когато при определяне на данъчната основа за облагане с данък върху разходите се ползва съотношението 50:50.

Виж повече за
Отчитане на лично ползване на служебен автомобил с пътен лист


За недвижими имоти:
 
При определяне на данъчната основа за разходите в натура, свързани с недвижимо имущество, когато те не могат да бъдат разпределени чрез измерване, разходите се отнасят към личното ползване, като общият размер на всички разходи, свързани с недвижимото имущество, се умножи по съотношението:
1. между площта, използвана за лично ползване, и общата площ на съответното недвижимо имущество, или
2. между часовете на лично ползване на съответното недвижимо имущество и общите часове на използване на недвижимото имущество.

За други активи:

При определяне на данъчната основа за разходите в натура, свързани с активи, извън посочените по-горе, данъчната основа е 20 на сто от общия размер на всички разходи, свързани със съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основа.

Измененията в ЗДДФЛ в тази връзка

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е направено изменение, според което работодателите могат да изберат да облагат с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане при условията на същия закон. Правото на избор се упражнява по реда на чл. 217, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане и не може да се прилага за отделни физически лица. Доходите в натура, обложени по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане, не се включват в облагаемия доход по ал. 1.

Деклариране на избора за облагане


Данъчно задължените лица декларират избора си по чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за текущата година в годишната данъчна декларация, подавана за предходната година, а за 2016 г. в годишната данъчна декларация за 2016 г.

Преходен режим

Данъчно задължено лице, което до датата на обнародване на този закон е прилагало реда за облагане на разходите в натура като непарични доходи на физическите лица по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, може да избере, като декларира с годишната си данъчна декларация, подавана за 2016 г.:
1. да продължи да прилага този ред до края на 2016 г., или
2. да приложи чл. 204, ал. 1, т. 4 до края на 2016 г.

Документална обоснованост на разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, извършени от 1 януари 2016 г. до датата на обнародване на този закон в „Държавен вестник“, е налице и когато те са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, както и ако не е издаван пътен лист.

При определяне на данъчната основа за данъка по чл. 204, ал. 1, т. 4 за 2016 г. за разходите в натура, свързани с превозни средства, разходите се отнасят към личното ползване, като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи по 50 на сто, когато до обнародването на този закон в „Държавен вестник“ превозното средство е използвано и за управленска дейност и разходите за тази дейност са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност и/или не е издаван пътен лист.


Свързана тема:
Новите правила при личното ползване от 2017 г. и корекциите на ДДС