КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе с решение по скандалните изменения и допълнения в Закона за адвокатурата.

В своето решение КЗК счита, че предложеният проект на ЗИД на Закон за адвокатурата (ЗАдв) съдържа редица проблематични от гледна точка на правилата на конкуренцията правни разрешения, които са от естество както да засегнат по неблагоприятен начин конкурентния процес на пазара на адвокатски услуги, така и да окажат вредно въздействие върху конкуренцията на други, свързани или съседни, пазари, като в крайна сметка биха довели до намаляване на благосъстоянието на потребителите на адвокатски услуги.

Поради тази причина КЗК предлага на държавните органи, които участват в законодателния процес, да преразгледат подробно предложения законопроект и да го изменят в съответствие с посочените конкретни съображения на КЗК с цел да се гарантира действителна конкуренция при осъществяването на адвокатската дейност в страната.

Решението на КЗК е прието във връзка с получен в Комисията сигнал от страна на Българска стопанска камара (БСК). В сигнала се посочва, че предложеният проект на ЗИД на ЗАдв задълбочава порочната тенденция към свръхрегулиране и ограничаване на достъпа до определени свободни професии и дейности, в противоречие с правилата на конкуренцията и свободната стопанска дейност.

КЗК извърши свое проучване и покани редица институции и организации да внесат становища. Мотивирани становища внесоха Министерство на правосъдието (МП), Комисия за защита на потребителите (КЗП), Висш адвокатски съвет (ВАдвС), Нотариална камара на Република България, (НКРБ), Камара на частните съдебни изпълнители (КЧСИ), Съюз на юристите в България (СЮБ), Национален съюз на юрисконсултите (НСЮ), Български център за нестопанско право (БЦНП), Българска асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП), Български хелзинкски комитет (БХК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Институт за пазарна икономика (ИПИ). В хода на производството становище бе представено и от страна на адвокатско дружество „Попов и партньори“.

От счетоводните организации свои становища внесоха Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) и Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС).

КЗК напълно споделя изразените в сигнала на Българската стопанска камара, както и в преобладаващата част от постъпилите становища, съображения за негативното отражение на проектозакона върху конкуренцията и потребителите.

В своето решение КЗК подчертава, че разпоредбите на чл. 150 от законопроекта са с ограничителен характер и на практика забранява на лицата, които разполагат с необходимите знания и компетентност, да предоставят изброените в чл. 24, ал. 1 от ЗАдв услуги.

За да се постигне ефективен и работещ процес на конкуренция между всички участници на пазара, не бива да съществуват ограничения, които могат да подействат възпиращо за част от пазарните агенти.

КЗК е на мнение, че клиентите и потребителите следва да са в състояние да избират свободно между лицата, упражняващи различни професии, за извършването на желаната от тях комплексна услуга.

Принципното становище на Комисията е, че колкото по-широк е кръгът на доставчиците на дадена услуга, толкова по-големи са възможностите на клиентите и потребителите да изберат доставчик, който предлага услуги с най-добро качество на възможно най-ниска цена. Именно наличието на по-големи възможности на клиентите и потребителите за избор на доставчици е един от основните индикатори за наличие на ефективен процес на конкуренция на определен пазар.

В този контекст, КЗК намира за недопустимо разпоредбата на чл. 150, ал. 1 от ЗАдв, във връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗАдв да въвежда ограничение относно качеството на доставчика на изброените в последната разпоредба услуги, тъй като по силата на други закони лица, упражняващи различна от адвокатската професия, могат да предоставят същите по обхват услуги.

По отношение на извършването на удостоверителни услуги от адвокатите, които са присъщи на нотариусите, Комисията е на мнение, че предоставянето на право на адвокат да извършва удостоверителни услуги ще доведе до създаване на правна несигурност. Поради това съществуващото в действащата нормативна уредба ограничение относно качеството на лицата, имащи право да извършват удостоверителни услуги, е оправдано от конкурентноправна гледна точка с оглед необходимостта от защита на обществения интерес.

Комисията счита, че не е обществено оправдано предоставянето на право на адвокатите на достъп до Национална база данни „Население“, поддържана от МРРБ, както и до националния автоматизиран фонд на българските лични документи „Национален регистър на българските лични документи“.

В своето решение Комисията изразява становище и по минималните възнаграждения за извършване на адвокатски услуги. Предложеното изменение, в допълнение към съществуващите минимални цени за адвокатски услуги, определени в наредба на Висшия адвокатски съвет, се създава второ ниво на минимални цени.

Едно от основните средства, чрез които участниците на даден пазар се конкурират, са цените. Цените представляват един от най-важните параметри на конкурентния процес на съответния пазар. Въвеждането на минимални цени води до непосредствено ограничаване на ценовата конкуренция на пазара. Нормално е всеки участник на пазара индивидуално, свободно и независимо да определя цените на услугите, които предлага. Моделът на конкуренцията се основава на естествените пазарни механизми, които определят възнаграждението за дейността на всеки един участник на съответния пазар въз основа на неговата квалификация, опит и качество на предлаганите от него услуги, както и степента на удовлетвореност на неговите клиенти и потребители.

Минималните цени оказват негативно влияние и върху участниците на пазара, които искат да навлязат на него, тай като им отнемат възможността да приложат стратегия за навлизане на пазара чрез предлагане на услугите си на по-ниски цени в сравнение с утвърдените участници. При условие че има утвърдени участници на пазара, които предлагат услугите си на минимални цени, по-вероятно
е потребителите на адвокатски услуги да изберат утвърден участник вместо новонавлизащ, който също предлага услугите си на определените минимални цени.

По този начин се поставя бариера за навлизането на нови доставчици на тези услуги на пазара, като се ограничава техният брой и съответно – конкуренцията на него. Следователно, минималните цени защитават съществуващите участници на пазара и най-вече тези от тях, които са неефективни и нямат стимул да подобряват качеството на услугите, които предлагат.

Липсата на необходимост от минимални цени и разбирането за антиконкурентния им характер се потвърждава и от нормативната уредба на страните членки на ЕС. В повечето от тях не са предвидени фиксирани или минимални цени за адвокатски услуги.

Комисията намира проблеми и в други текстове от законопроекта, които касаят адвокатската професия:
  • По предложението правоспособен юрист с адвокатски стаж под 2 години да може да се впише като младши адвокат, КЗК счита, че нормата би могла да доведе до необосновано затваряне на пазара за срок от две години за лица, които вече притежават значителен опит и правна квалификация да извършват адвокатска дейност самостоятелно и независимо. Според КЗК необоснована бариера за навлизане на пазара на квалифицирани лица представлява и § 5 от законопроекта, поставящ по-високи изисквания за лицата, които могат да се впишат без полагане на изпит.
  • По предложението за разширяване на забраната за рекламиране дейността на адвоката, КЗК е на мнение, че забраната за рекламиране като цяло необосновано затруднява процеса на ефективната конкуренция на пазара на адвокатски услуги в страната.
  • По предложението за забрана адвокат да бъде изпълнителен член на съвета на директорите на акционерно дружество, КЗК счита че нормата ограничава възможностите на предприятията сами да определят организационната си форма, като им се отнема правото независимо да избират кои лица да участват в управителните им органи.

С цялото решение на Комисията за защита на конкуренцията можете да се запознаете от тук.


Всичко по темата:
Адвокати заплашват със стачка, ако парламентът не приеме техен лобистки закон
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект
Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат