Какво се променя в осигуряването през 2017 г.
✔ По-бързо. По-лесно. По-сигурно » kik-info.com
Промени има в размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии”, както и в размера на осигурителната вноска върху социалните разходи, осигурителния доход при самоосигуряващите се лица, промени в МРЗ, МОД и ТЗПБ. Въвежда се нов вид обезщетение за бременност и раждане. Запознайте се с по-важните промени накратко.

От 01.01.2017 г. се увеличава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с 1% при разпределение, както следва:
 • за родените преди 1 януари 1960 г.: 10,46% за сметка на работодателя и 8,34% за сметка на работника (общо 18.8%)
 • за лицата родени след 31 декември 1959 г.: 7,66% за сметка на работодателя и 6,14% за сметка на работника (общо 13.8%)
Увеличава се и вноската за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” от КСО с 20%:
 • от 40,8% на 60,8% за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.;
 • от 35,8% на 55,8% за лицата, родени след 31 декември 1959 г.

В тази връзка сме направили актуализация в сайта на калкулаторите за заплати:

Промяна в размера на осигурителната вноска върху социалните разходи

От 01.01.2017 г. върху социалните разходи ще се дължат осигурителни вноски за всички фондове на ДОО (промяна на чл. 6 ал. 12 от КСО). До края на 2016 г. бяха в само в размер за фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.

Останалите вноски са социално и здравно осигуряване остават непроменени.

Минимална работна заплата

Увеличение на минимална работна заплата промяна от 01.01.2017 г. на 460 лв.

Осигурителни доходи

Запазва се максималния месечен размер на осигурителния доход от 2600 лв.

Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии се определят съгласно:
 • Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗБДОО за 2017 г.  - МОД;
 • Икономическите дейности съответствие с КИД-2008;
 • Групата професии - по структурата на НКПД.

Осигурителната вноска за фонд „ТЗПБ” е диференцирана в размер от 0,4 до 1,1 % по групи основни икономически дейности (Приложение № 2 към чл. 15 от ЗБДОО за 2017 г.).

Самоосигуряващи се лица

Минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2015 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица (промяна) :
 • до 5400 лв. - 460 лв.;
 • от 5400.01 до 6500 лв. - 500 лв.;
 • от 6500.01 лв. до 7500 лв. - 550 лв.;
 • над 7500 лв. - 600 лв.
 • Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2016 г., както и за започналите дейност през 2016 г. и 2017 г. - 460 лв.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 300 лв.

За 2017 г. не се правят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". Максималният размер на гарантираните вземания е 1200 лв.

За дните на лицата в неплатен отпуск с и без трудов стаж с промяна от 01.01.2017 г. се дължи здравна осигуровка върху 230 лв.

За дните на лицата във временна неработоспобност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете с промяна от 01.01.2017 г. се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 460 лв.

СИРВ

Създава се нова ал. 17 към чл. 6 от КСО: Минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната работна заплата за страната, за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време (тоест на база на реално отработените дни, а не на работните дни в месеца).
Максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.

Нов вид обезщетение за бременност и раждане

Предвижда се възможност за майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуска при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, а се върнат на работа, да получат обезщетение от държавното обществено осигуряване в размер 50 на сто от полагащото се обезщетение при бременност и раждане - чл. 50а КСО (в сила от 01.06.2017 г.) Тази възможност се предоставя на бащите (осиновителите) или настойниците, когато майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата (осиновителя), а ако той е починал - на настойника.

За отпадане на УП-2 и УП-3

В изпълнение на т. 3 от Решение № 411 на Министерския съвет от 19 май 2016 г., правна мярка 62 („За отпадане на необходимостта от изготвяне на удостоверения за пенсиониране - УП-2 и УП-3), се въвежда промяна в разпоредбата на чл. 5, ал. 7 от КСО, регламентираща задължение за осигурителите да издават удостоверителни документи за осигурителен стаж и осигурителен доход. Урежда се, считано от 1 януари 2018 г., осигурителите да издават по искане на осигуреното лице документи за осигурителен стаж и доход само за периоди преди 2000 г.


Документи за изтегляне:
Мотиви към проекта на ЗБДОО 2017 г.
Доклад към проекта на ЗБДОО 2017 г.


Нормативни актове: ЗБДОО 2017, КСО, КТ


Свързани теми:
Семинар на НАП „Данъци и осигуряване 2017“ - видео и материали
Работни и почивни дни през 2017 г.
Таблици с осигуровки и данъци за 2017 г.
Как ще се осигуряваме през 2017 г.

Измененията в ЗКПО от 01.01.2017 г.

Измененията в ЗДДФЛ от 01.01.2017 г.
Измененията в ЗДДС от 01.01.2017 г.
Правилата при личното ползване от 2017 г. и корекциите на ДДС
Какво се променя в осигуряването през 2017 г.
Почивни и празнични дни през 2017 година